Specielt om vedtægter

Der er en række krav til jeres vedtægter, som skal opfyldes for at jeres forening kan blive en godkendt folkeoplysende forening.
Drenge på lejrtur

For at I kan få godkendt jeres vedtægter skal de jf. folkeoplysningsloven indeholde følgende:

  • Foreningens formål. Formålet skal være indenfor lovens formål: ”Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet”. Hvordan bestyrelsen vælges og antallet af bestyrelsesmedlemmer. Der skal være en bestyrelse og foreningen skal være demokratisk opbygget. Nogle personer kan ikke være medlem af bestyrelsen. Det drejer sig f.eks. om personer, der er ejere af lokaler, der udlejes til foreningen.
  • Regnskabs- og formueforhold – herunder valg af revisor. Bl.a. noget om regnskabsperioden, hvordan og hvor mange revisorer der vælges mv.
  • Hvor foreningen hører hjemme. Skal høre til i Hedensted Kommune.
  • Hvem der kan blive medlem af foreningen. Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle der kan tilslutte sig foreningens formål.
  • Hvem der har tegningsret for foreningen. Vil typisk være formanden – man kan også være en anden/andre.
  • Hvordan proceduren er for evt. vedtægtsændringer.
  • Hvad der sker med foreningens evt. formue hvis foreningen nedlægges. En evt. formue der er opstået ved kontingentindbetaling til foreningens frivillige arbejde, skal tilfalde almennyttige formål.


Hvis I allerede har nogle vedtægter, som måske skal rettes lidt til for at opfylde folkeoplysningslovens krav, vil vi gerne være behjælpelig med at se dem igennem/alternativt se et forslag til vedtægter igennem, før I får dem godkendt på jeres generalforsamling.

Kontakt

Kultur, Vækst & Udvikling

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Kultur, Vækst & Udvikling