Voksne med handicap

Voksenhandicap tilbyder indsatser til personer over 18 år med handicap.
Voksne med handicap

Formålet med vores indsatser er at fremme dine muligheder for at udvikle dig, så du mest muligt kan klare dig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Disse tilbud kan være relevante for dig:

Råd og vejledning

Vi tilbyder dig råd og vejledning om de forskellige former for støtte og kan hjælpe dig videre, hvis vi ikke selv har mulighed for at imødekomme dit behov.

Tidlig forebyggende indsatser

Indsatsen er til dig, som har et lettere behov for støtte. Forløbet er tidsbegrænset og kan tilrettelægges både individuelt og i grupper. Formålet er at udvikle dine sociale og/eller praktiske færdigheder, som er nødvendige for at kunne bo i egen bolig.

Indsatsen er til dig, som har et betydeligt behov for støtte. Forløbet går ud på at støtte dig bedst muligt i din hverdag, så du opnår de mål, du sætter dig og får hjælp til at leve det liv, du ønsker.

Indsatsen er til dig, der har et meget stort og sammensat behov for hjælp til pleje, overvågning, ledsagelse med mere som ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i serviceloven. Du skal selv kunne fungere som arbejdsgiver, det vil sige selv stå for ansættelser, afskedigelser, personalesamtaler med videre.

Indsatsen er til voksne under folkepensionsalderen, som ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet på grund af et handicap. Du kan få ledsagelse op til 15 timer om måneden til konkrete aktiviteter, som du selv efterspørger. 

Indsatsen er til voksne under folkepensionsalderen, der har ekstra udgifter som direkte følge af deres handicap eller sygdom. Det kan for eksempel være nødvendige merudgifter til medicin, kørsel til og fra uddannelse eller arbejde, kørsel til behandling og håndsrækninger, såsom græsslåning eller vinduespudsning.

Aktivtets- og samværstilbud

Her kan du læse mere om de forskellige aktivitetstilbud til voksne med handicap. Tilbuddene dækker over både frivillige foreninger, klubber og kommunalt visiterede tilbud.

Beskyttet beskæftigelse

Indsatsen er til voksne under folkepensionsalderen med et handicap, der betyder at revalidering, fleksjob eller job med løntilskud ikke er en mulighed.

Botilbud

Indsatsen er til dig med et handicap som ikke kan bo i egen bolig. Der findes forskellige former for botilbud, hvor valget af boligform er afhængig af dit støtte og plejebehov.
Du kan læse om Bofællesskaber, og midlertidig botilbud.

Tilbud af behandligsmæssig karakter

Indsatsen er til dig med et handicap, der gør at du har behov for en behandling med særlig ekspertise. Det er en forudsætning, at du ikke kan få den tilsvarende behandling i det almindelige sundhedssystem.

Hjælp til behandling mv. 

Har du en varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i det daglige, som følge af dit handicap.

Når du ikke kan opnå denne behandling gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning - typisk sundhedslovgivningen. Bevilges efter § 102 i serviceloven.

  • Beskyttet beskæftigelse
  • Samværs- og aktivitetstilbud
  • Botilbud