VVM afgørelser og høringer

Når der er lavet en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledning på siden

Afgørelser 

I øjeblikket ingen aktuelle

Høringer

Projektet "ny vej øst om Hedensted"

Hedensted Kommune har på baggrund af ansøgning om miljøvurderingspligt for projektet "ny vej øst om Hedensted" og afgrænsningsnotat, udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. Miljøkonsekvensrapporten og udkast til § 25-tilladelse sendes i offentlig høring i henhold til § 35, stk. 3, nr. 3 i miljøvurderingsloven.

Materialet kan læses her:
Høringsbrev
Miljøkonsekvensrapport
Udkast til § 25-tilladelse
Afgrænsningsnotat
Ansøgning

Miljøkonsekvensrapporten er i offentlig høring i 8 uger, i perioden fra den 21. december 2021 til den 15. februar 2022. Bemærkninger og kommentarer skal sendes til planogudvikling@hedensted.dk senest den 15. februar 2022.

Projektet "Lastbilparkeringsanlæg ved afkørsel 57"

Hedensted Kommune har imødekommet bygherrens anmodning om at igangsætte en miljøkonsekvensvurdering af det nye lastbilparkeringsanlægge i henhold til § 19 stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). I forbindelse med afgrænsningen af indholdet af miljøkonsekvensrapporten skal berørte myndigheder, parter og offentliggheden høres i følge lovens § 35, stk. 1 nr. 2.

Materialet kan ses her:

Debatoplæg

Afrænsningsnotat

Projektbeskrivelse 

Situationsplan

Høringsfasen løber fra den 29. december 2021 til den 12. januar 2022. Bemærkninger og kommentarer skal sendes til planogudvikling@hedensted.dk senest den 12. januar 2022.