VVM afgørelser og høringer

Når der er lavet en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledning på siden

Afgørelser

 • Afgørelse om ikke miljøvurdering, Pebringsvej 21L, 8700 Horsens
  Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at nyttiggørelse af slaggegrus som bundsikring ikke skal gennemgå en miljøvurdering.
  Se afgørelsen
  Klagefristen udløber den 23. marts 2023.

 • Afgørelse om ikke miljøvurdering, Strategisk Energiplan 2023-2030
  Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at Strategisk Energiplan 2023-2030 ikke skal gennemgå en miljøvurdering. Der er forinden afgørelsen foretaget en screening af planen. I screeningen er det vurderet, at miljøpåvirkningen fra denne energiplan ikke er væsentlig. Der er således ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.
  Se planen og screeningen
  Klagefristen udløber den 10. marts 2023.

 • Afgørelse om ikke miljøvurdering, Østerenden 21, 8762 Flemming
  Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at terrænregulering med ren jord på matr. nr. 18h, Hornborg By, Hornborg ikke skal gennemgå en miljøvurdering.
  Se afgørelsen
  Klagefristen udløber den 2. marts 2023.

Høringer

 • Høring om afgræsning af miljøredegørelse i forbindelse med planlægning for et solcelleanlæg ved Stourup
  Hedensted Kommune har, på baggrund af ansøgning fra Juelsmindehalvøens Solar A/S, igangsat udarbejdelse af plangrundlag for opførelse af et solcelleanlæg ved Stourup. I forbindelse med forslag til plandokumenter udarbejdes en miljøvurdering af plangrundlaget i overensstemmelse med Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) afsnit II.

  Juelsmindehalvøens Solar A/S har desuden anmeldt projektet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) afsnit III. I ansøgningen er anmodet om, at projektet skal undergå en miljøvurdering jævnfør lovens § 19, stk. 4.

  Miljøvurderingen af planerne og miljøvurderingen af selve projektet slås sammen i én redegørelse, som skal belyse de miljømæssige konsekvenser af både planerne og af projektet.

  Afgrænsningen af den samlede miljøredegørelses indhold sendes i høring hos offentligheden og berørte myndigheder i henhold til § 32, stk. 3, punkt 2 og § 35, stk. 3, punkt 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Herunder kan materialet læses:
  Høringsbrev
  Udkast til afgrænsningsnotat
  Projektansøgning
  Oversigtskort

  Vi skal modtage jeres spørgsmål og/eller bemærkninger til afgrænsningen af miljøredegørelsens indhold senest den 20. marts 2023plan@hedensted.dk

 

 • Høring om afgrænsning af miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport for et solcelleanlæg ved Ussinggaard Skov nord for Løsning
  Hedensted Kommune har, på baggrund af ansøgning fra European Energy A/S, igangsat udarbejdelse af et plangrundlag for opførelse af et solcelleanlæg ved Ussinggaard Skov nord for Løsning. I forbindelse med et forslag til plandokumenter skal der udarbejdes en miljøvurdering af plangrundlaget i overensstemmelse med Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) afsnit II.

  European Energy A/S har derudover anmeldt projektet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) afsnit III. I ansøgningen er anmodet om, at projektet skal undergå en miljøkonsekvensrapport jævnfør lovens § 19, stk. 4. 

  Miljøvurderingen af planerne og miljøkonsekvensrapporten for det konkrete projekt slås sammen i én redegørelse, som skal belyse de miljømæssige konsekvenser af både planerne og af projektet. 

  Afgrænsningen af den samlede miljøredegørelses indhold sendes i høring hos offentligheden og berørte myndigheder i henhold til § 32, stk. 3, punkt 2 og § 35, stk. 3, punkt 2 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Herunder kan materialet læses:
  Høringsbrev
  Udkast til afgrænsning
  Bilag 1 - støj
  VVM-ansøgning
  Oversigtskort

  Vi skal modtage jeres spørgsmål, ønsker om yderligere relevante oplysninger og bemærkninger til afgrænsning af  miljøredegørelsens indhold senest den 20. marts 2023plan@hedensted.dk.