VVM afgørelser og høringer

Når der er lavet en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledning på siden

Afgørelser 

Kilde Allé 2, 8722 Hedensted
Afgørelse efter Miljøvurderingsloven om ansøgt etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand fra parkeringsplads ved Kilde Alle 2, 8722 Hedensted.
Håndtering af overfladevand fra parkeringsplads i nedsivningsgrøfter er i forhold til det konkrete projekt vurderet til ikke at kræve miljøvurdering.
Se afgørelsen
Klagefrist udløber den 26. juli 2022

Kildeparken, 8723 Løsning
Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af et ledningsnet til forsyning af det østlige Kildeparken med fjernvarme ikke skal gennemgå en miljøvurdering
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 14. juli 2022

Hovedvejen 41, 7130 Juelsminde
Hedensted Kommune har til et nyt renseanlæg på Hovedvejen 41, 7130 Juelsminde, meddelt udledningstilladelse efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. Udledning af renset spildevand skal ske via eksisterende udløbsledning, der udløber nord for Hjarnø i Alrø Sund.
Hedensted Kommune har samtidig truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at etablering af nyt renseanlæg ikke skal gennemgå en VVM-proces efter reglerne i miljøvurderingsloven.
Hedensted Kommune har vurderet, at det nye renseanlæg kan forbedre rensningen af spildevandet fra ejendommen på Hovedvejen 41, 7130 Juelsminde.
Se afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, klagevejledningen fremgår af afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 14. juli 2022.

 

Vej øst om Hedensted

Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at give tilladelse til vej øst om Hedensted efter miljøvurderingsloven.
Se afgørelse og klagevejledning
Se miljøkonsekvensrapport
Se afgrænsningsnotat
Se ansøgning
Klagefristen udløber den 16. juni 2022

Høringer

Lastbilparkeringsanlæg ved afkørsel 57, Horsens Syd

Hedensted Kommune sender hermed miljøkonsekvensrapporten for lastbilparkeringsanlæg ved afkørsel 57, Horsens Syd i 8 ugers offentlig høring fra den 7. juni 2022 til den 2. august 2022. Samme med miljøkonsekvensrapporten offentliggøres udkast til tilladelser og godkendelser.

Se miljøkonsekvensrapport inklusiv bilag herunder bland andet afgrænsningsnotat og ansøgning/projektbeskrivelse.

Se udkast til §25-tilladelse

Se udkast til miljøgodkendelse til jordvold

Se udkast til miljøgodkendelse til helikopterlandingsplads

Se udkast til udledningstilladelse (helikopterlandingsplads)

Se udkast til udledningstilladelse (vej og tag)

I perioden er der mulighed for at komme med bemærkninger. Bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og udkastet til tilladelserne skal være modtaget af Hedensted Kommune senest den 2. august 2022. Bemærkninger mærkes ”Høringssvar til VVM - Lastbilparkering”, skal være skriftlige og sendes til e-mail: plan@hedensted.dk eller til Hedensted Kommune, Plan og Stab, Stationsparken 1, 7160 Tørring.