Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2015-2020

Offentlig bekendtgjort den 14. september 2017

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplanen vedrørende ophævelse af tilslutningspligt for regnvand til Hedensted Spildevandsanlæg for ejendomme på Blæsbjergvej, 8722 Hedensted er endeligt politisk vedtaget den 5. september 2017

Se spildevandstillægget  

Klageregler
Byrådets vedtagelse af plantillægget kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra planens offentliggørelse