Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2015-2020

Offentlig bekendtgjort den 14. september 2017

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplanen vedrørende ekspropriationsbeslutning til fordel for etablering af ledningsanlæg og udvidelse af regnvandsbassin i Korning er endeligt politisk vedtaget den 5. september 2017.

Se spildevandstillægget   

Klageregler
Byrådets vedtagelse af plantillægget kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra planens offentliggørelse.