Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2015-2020

Offentlig bekendtgjort den 7. april 2017

Tillæg 6 til spildevandsplanen er endeligt politisk vedtaget den 5. april 2017. Tillægget vedrører ophævelse af tilslutningspligt og –ret for tag- og overfladevand til Hedensted Spildevands kloakanlæg for ejendomme på Askansvej og Remmerslundvej i Hedensted.

Se spildevandsplantillægget

Klageregler
Byrådets vedtagelse af plantillægget kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra planens offentliggørelse.