Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2015-2020

Offentlig bekendtgjort den 12. juli 2017

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen vedrørende spildevandskloakering af del af sommerhusområde i Juelsminde, samt helårsboliger i området er endeligt politisk vedtaget den 28. juni 2017.

Se spildevandstillægget

Klageregler
Byrådets vedtagelse af plantillægget kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages
til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ
myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra planens offentliggørelse.