Tillæg nr. 41 til spildevandsplanen 2015-2020

Offentlig bekendtgjort den 15. juni 2021.

Tillæg til spildevandsplanen vedrørende spildevandskloakering af nyt boligområde Ved Skoven i Rask Mølle omfattet af lokalplan 1145 er endeligt vedtaget den 11. juni 2021.
Se spildevandsplantillægget   

Klageregler

Byrådets vedtagelse af plantillægget kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra planens offentliggørelse