Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2015-2020

Offentlig bekendtgjort den 7. april 2017

Tillæg til spildevandsplanen vedrørende separering af kloaksystem i del af Vestergadekvarteret i Løsning er endeligt politisk vedtaget den 5. april 2017

Se spildevandsplantillægget

Klageregler
Byrådets vedtagelse af plantillægget kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra planens offentliggørelse.