Tillæg nr. 34 til spildevandsplan 2015-2020

Offentlig bekendtgjort den 16. november 2020

Tillæg til spildevandsplanen vedrørende ophævelse af tilslutningspligt og –ret for tag- og overfladevand til Hedensted Spildevands kloakanlæg for udpegede ejendomme i Uldum by er endeligt politisk vedtaget den 3. november 2020.

Se spildevandsplantillægget

Klageregler

Byrådets vedtagelse af plantillægget kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra planens offentliggørelse.