Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015, separering af kloaksystem i Hedensted Nord

Hedensted Byråd har den 25. februar 2015 vedtaget tillæg nr. 25 til Spildevandsplanen – separering af kloaksystem i Hedensted Nord.

Tillægget er udarbejdet for at danne plangrundlag for en separering af kloaksystemet i den nordlige del af Hedensted samt etablering af et regnvandsbassin.
Se spildevandsplantillægget

Offentlig fremlæggelse

Forslaget til tillæg nr. 25 til Spildevandsplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 28. november 2014 til den 23. januar 2015. Der er indkommet en enkelt bemærkning i høringsperioden. Denne har ikke haft begrænsende betydning for vedtagelse af tillæg nr. 25 til spildevandsplanen, og tillægget er endeligt vedtaget uden ændringer af Hedensted Byråd den 25. februar 2015.

Miljøvurdering

Hedensted Kommune har foretaget en miljøscreening af planforslagene i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013).
Kommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering blev offentlig bekendtgjort den 28. november 2014. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse.
Se screening

Klagevejledning for spildevandsplantillægget

Jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3 kan kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Afgørelsen kan dog indbringes for domstolene inden 6 måneder efter meddelelsen ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 101.