Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2008-2015 - separering af kloaksystem i del af Rask Mølle

Hedensted Byråd har den 28. januar 2015 vedtaget tillæg nr. 23 til Spildevandsplanen – separering af kloaksystem i del af Rask Mølle.


Tillægget er udarbejdet for at danne plangrundlag for en separering af kloaksystemet i en del af Rask Mølle samt etablering af et regnvandsbassin.
Se spildevandsplantillægget

Offentlig fremlæggelse

Forslaget til tillæg nr. 23 til Spildevandsplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 3. november 2014 til den 5. januar 2015. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. Tillægget er endeligt vedtaget med mindre justeringer i kloakopland og tekst.

Miljøvurdering

Hedensted Kommune har foretaget en miljøscreening af planforslagene i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013).
Kommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering blev offentlig bekendtgjort
den 3. november 2014. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin
afgørelse.
Se screening


Klagevejledning for spildevandsplantillægget

Jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 32., stk 3 kan kommunalbestyrelsens vedtagelse af en
spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Afgørelsen kan dog indbringes for domstolene inden 6 måneder efter meddelelsen ifølge
miljøbeskyttelseslovens § 101.