Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2015-2020

Offentlig bekendtgjort den 10. oktober 2019

Tillæg til spildevandsplanen vedrørende spildevandskloakering af nyt boligområde ved Skolegade i Løsning omfattet af lokalplan 1120 er endeligt politisk vedtaget den 8. oktober 2019.

Se spildevandsplantillægget

Klageregler

Byrådets vedtagelse af plantillægget kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra planens offentliggørelse.