Tillæg nr. 15 til Spildevandsplanen 2015-2020

Offentlig bekendtgjort den 23. maj 2019

Tillæg til spildevandsplanen vedrørende spildevandskloakering af nyt boligområde omfattet af lokalplan 1111 og optagelse af det private regnvandslav i spildevandsplanen er endeligt politisk vedtaget den 24. april 2019.

Se spildevandsplantillægget

Klageregler
Byrådets vedtagelse af plantillægget kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra planens offentliggørelse.