Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2015-2020

Offentlig bekendtgjort den 2. maj 2019

Tillæg til spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af H. Thomsens Vej, K. Bordings Vej og M. Iversens Vej og etablering af regnvandsbassin ved Herredsvejer endeligt politisk vedtaget den 2. april 2019.

Se spildevandsplantillægget


Klageregler
Byrådets vedtagelse af plantillægget kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra planens offentliggørelse.