Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2015-2020

Offentlig bekendtgjort den 21. marts 2019

Tillæg til spildevandsplanen vedrørende ophævelse af tilslutningspligt og –ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Jernbanegade i Løsning omfattet af lokalplan 1123 er endeligt politisk vedtaget den 27. februar 2019.

Se spildevandsplantillægget

Klageregler

Byrådets vedtagelse af plantillægget kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra planens offentliggørelse.