Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2015-2020

Offentlig bekendtgjort den 25. januar 2018

Tillæg nr. 11 til spildevandsplanen vedrørende ændring af kloakopland og udvidelse af bassin på Industrivænget i Hornsyld er endelig politisk vedtaget den 9. januar 2018

Se spildevandstillægget

Klageregler
Byrådets vedtagelse af plantillægget kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra planens offentliggørelse