Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2015-2020

Offentlig bekendtgjort den 14. september 2017

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplanen vedrørende separering af kloaksystemet i området omkring Horsensvej i Hedensted og mulighed for ophævelse af tilslutningspligt og –ret for tag- og overfladevand til Hedensted Spildevands kloakanlæg er endeligt politisk vedtaget den 5. september 2017 

Se spildevandstillægget 

Klageregler
Byrådets vedtagelse af plantillægget kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra planens offentliggørelse