Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2015-2020

Forslag til spildevandsplantillæg nr. 5, Kloakering af den resterende del af sommerhusområdet i Juelsminde

Hedensted Byråd vedtog den 22. februar 2017 forslag til tillæg nr. 5 til spildevandsplanen, og vedtog samtidig at sende forslaget i 8 ugers offentlig høring i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens § 6.

Formålet med tillægget er at danne plangrundlag for kloakering af området, se kortbilag

Se spildevandsplantillægget

Høringsperiode på mindst 8 uger
Forslaget er fremlagt i perioden fra den 27. februar 2017 til den 25. april 2017. Herefter vil Byrådet tage endelig stilling til forslaget.

Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag skal helst sendes via mail til naturogmiljo@hedensted.dk, ellers skal de sendes pr. brev til Hedensted Kommune, Natur & Miljø, Tjørnevej 6, 7171 Uldum. Kommunen skal modtage eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag senest tirsdag den 25. april 2017.

Screening for miljøvurdering
Der er foretaget screening af spildevandsplantillæggets indvirkning på miljøet, jf. lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Det er vurderet, at tillægget ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og at det derfor ikke skal miljøvurderes.

Se screening af spildevandsplantillæg

Klageregler vedrørende miljøvurdering
Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planerne i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Natur og miljøklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af afgørelsen.

Klagevejledning vedrørende miljøvurdering
Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende klageportalen ifølge planlovens § 60, stk. 2. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Vejledning om, hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på www.nmkn.dk. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk findes endvidere information om, hvordan man klager via klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen af afgørelsen.

Flere oplysninger
Spildevandstillægget og screeningen kan ses på kommunens hjemmeside www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser/spildevandsplanstillaeg, fra den 24. februar 2017.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, efter modtagelse af afgørelsen.