Forslag til tillæg nr. 31 til spildevandsplan

Forslag til tillæg nr. 31 til Hedensted Kommune Spildevandsplan 2008-2015 – Ændring af del af kloakopland i Lindved fra planlagt separatkloakeret til planlagt spildevandskloakeret

Forslag til tillæg nr. 31 til spildevandsplanen er udarbejdet for at ændre spildevandsplanen for en ubebygget grund fra separatkloakeret til planlagt spildevandskloakeret.

Se spildevandsplantillægget

Offentlig fremlæggelse

Forslag til tillæg nr. 31 til spildevandsplanen offentliggøres og fremlægges i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens § 6 i 8 uger i perioden fra den 2. december 2015 til den 3. februar 2016. Herefter vil Byrådet tage endelig stilling til planforslaget.

Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag skal helst sendes via mail til teknikogmiljo@hedensted.dk . Ellers kan de sendes pr. brev til Hedensted Kommune, Tjørnevej 6, 7171 Uldum, så vi har det senest den 3. februar 2016.

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget screening af spildevandsplantillæggets indvirkning på miljøet, jf. lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Det er vurderet, at tillægget ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og at det derfor ikke skal miljøvurderes.

Se screening af spildevandsplantillæg

Der er 4 ugers klagefrist over afgørelsen om miljøvurdering, jf. nedenstående klagevejledning (modsat 8 ugers høringsfrist vedrørende forslag til spildevandsplantillæg).

Klageregler vedrørende miljøvurdering

Afgørelser truffet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013, kan påklages efter Planlovens § 58 stk. 1 pkt. 4.

Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planerne i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Natur og miljøklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af afgørelsen.

Klagevejledning vedrørende miljøvurdering

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende klageportalen ifølge Planlovens § 60, stk. 2. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Vejledning om, hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på www.nmkn.dk. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk findes endvidere information om, hvordan man klager via klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen af afgørelsen.