Forslag til tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2015-2020

Forslag til tillæg 15 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 – Spildevandskloakering af nyt boligområde omfattet af Lokalplan 1111

Den 19. december 2018 blev forslag til tillæg 15 til spildevandsplanen politisk behandlet og vedtaget at sende i 8 ugers offentlig høring.  

Forslag til tillæg 15 til spildevandsplanen er udarbejdet for at danne plangrundlag for en kommende spildevandskloakering af et kommende boligområde omfattet af lokalplan 1111, og optagelse af det private regnvandslav i spildevandsplanen.

Se spildevandsplantillægget

Offentlig fremlæggelse

Forslag til tillæg 15 til spildevandsplanen offentliggøres og fremlægges i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens § 6 i 8 uger i perioden fra den 21. december 2018 til den 15. februar 2019. Herefter vil Byrådet tage endelig stilling til planforslaget. Herefter vil der blive taget endelig politisk stilling til planforslaget. 

Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag skal helst sendes via mail til naturogmiljo@hedensted.dk Ellers kan de sendes pr. brev til Hedensted Kommune, Tjørnevej 6, 7171 Uldum, så vi har det senest den 15. februar 2019. 

Screening for miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der ikke gennemføres miljøvurdering, hvis planen (eller ændringer heri) fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan eller alene omfatter mindre ændringer i planen, der ikke vurderes at få væsentlig påvirkning på miljøet. Der er foretaget en samlet screening af tillæg til kommuneplan, lokalplan 1111 og dette tillæg til spildevandsplanen under ét. I screeningen er det vurderet, hvorvidt tillægget har væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen viser, at miljøpåvirkningen fra dette spildevandsplantillæg ikke er væsentlig. På baggrund af ovennævnte er det vurderingen, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af nærværende tillæg til Spildevandsplan 2015-2020. Hvorfor dette emne ikke har været en del af den gennemførte miljøvurdering.

Se screening af spildevandsplantillæg

Se miljøvurdering