Forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2015-2020

Forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 – Ophævelse af tilslutningspligt og –ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Jernbanegade i Løsning omfattet af lokalplan 1123

Den 26. september 2018 blev forslag til tillæg 13 til spildevandsplanen politisk behandlet og vedtaget at sende i 8 ugers offentlig høring.

Forslag til tillæg 13 til spildevandsplanen er udarbejdet for at danne plangrundlag for ophævelse af tilslutningspligt og –ret for tag- og overfladevand til Hedensted Spildevands kloakanlæg, for en række ejendomme på Jernbanegade i Løsning omfattet af lokalplan 1123.

Se spildevandsplantillægget

Offentlig fremlæggelse

Forslag til tillæg 13 til spildevandsplanen offentliggøres og fremlægges i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens § 6 i 8 uger i perioden fra den 27. september til den 22. november 2018. Herefter vil Byrådet tage endelig stilling til planforslaget. Herefter vil der blive taget endelig politisk stilling til planforslaget 

Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag skal helst sendes via mail til naturogmiljo@hedensted.dk Ellers kan de sendes pr. brev til Hedensted Kommune, Tjørnevej 6, 7171 Uldum, så vi har det senest den 22. november 2018. 

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget screening af spildevandsplantillæggets indvirkning på miljøet, jf. lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Det er vurderet, at tillægget ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og at det derfor ikke skal miljøvurderes.

Se screening af spildevandsplantillæg