Forslag til tillæg nr. 11 til Spildevandsplan for 2015-2020

Forslag til tillæg nr. 11 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 – Udvidelse af regnvandsbassin og opdeling af kloakopland i Hornsyld

Den 2. oktober 2017 blev forslag til tillæg nr. 11 til spildevandsplanen politisk behandlet og vedtaget at sende i 8 ugers offentlig høring.

Forslag til tillæg nr. 11 til spildevandsplanen er udarbejdet for at danne plangrundlag for udvidelse af et eksisterende regnvandsbassin samt opdeling af et kloakopland i to selvstændige kloakoplande med udledning til henholdsvis Smedebæk og Bjørnkær Grøft.

Se spildevandsplantillægget

Offentlig fremlæggelse

Forslag til tillæg nr. 11 til spildevandsplanen offentliggøres og fremlægges i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens § 6 i 8 uger i perioden fra den 6. oktober til den 1. december 2017. Herefter vil der blive taget endelig politisk stilling til planforslaget

Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag skal helst sendes via mail til naturogmiljo@hedensted.dk Ellers kan de sendes pr. brev til Hedensted Kommune, Tjørnevej 6, 7171 Uldum, så vi har det senest den 1. december 2017.

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget screening af spildevandsplantillæggets indvirkning på miljøet, jf. lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Det er vurderet, at tillægget ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og at det derfor ikke skal miljøvurderes.

Se screening af spildevandsplantillæg

Klageregler vedrørende miljøvurdering

Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planerne i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Natur og miljøklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af afgørelsen, dvs. senest den 3. november 2017.

Klagevejledning vedrørende miljøvurdering

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende klageportalen ifølge planlovens § 60, stk. 2. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Vejledning om, hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på www.nmkn.dk. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk findes endvidere information om, hvordan man klager via klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen af afgørelsen.