Forslag til tillæg 9 til Spildevandsplan 2015-2020

Forslag til tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 – Sepa-rering af kloaksystem og mulighed for ophævelse af tilslutningspligt og –ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Den 13. juni 2017 blev forslag til tillæg 9 til spildevandsplanen politisk behandlet og vedtaget at sende i 8 ugers offentlig høring.

Planforslaget er blandt andet udarbejdet for at danne plangrundlag for separering af kloaksystem og mulighed for ophævelse af tilslutningspligt og –ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted.

Se spildevandsplantillægget 

Offentlig fremlæggelse

Forslag til tillæg 9 til spildevandsplanen offentliggøres og fremlægges i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens § 6 i 8 uger i perioden fra den 15. juni til den 10. august 2017. Herefter vil der blive taget endelig politisk stilling til planforslaget.

Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag skal helst sendes via mail til naturogmiljo@hedensted.dk Ellers kan de sendes pr. brev til Hedensted Kommune, Tjørnevej 6, 7171 Uldum, så vi har det senest den 10. august 2017.

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget screening af spildevandsplantillæggets indvirkning på miljøet, jf. lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Det er vurderet, at tillægget ikke har en væsentlig negativ indvirkning på miljøet, og at det derfor ikke skal miljøvurderes.

Se screening af spildevandsplantillæg

Klageregler vedrørende miljøvurdering

Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planerne i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.  Klage vejledning kan ses her. Klagefristen udløber den 13. juli 2017.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen af afgørelsen.