Forslag til tillæg 10 til Spildevandsplan 2015-2020

Forslag til tillæg 10 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 – Separering af kloaksystem og mulighed for ophævelse af tilslutningspligt og –ret for tag- og overfladevand for ejendomme i området ved Horsensvej i Hedensted

Den 13. juni 2017 blev forslag til tillæg 10 til spildevandsplanen politisk behandlet og vedtaget at sende i 8 ugers offentlig høring.

Planforslaget er blandt andet udarbejdet for at danne plangrundlag for separering af kloaksystemet i området omkring Horsensvej i Hedensted. Derudover gives mulighed for ophævelse af tilslutningspligt og –ret for tag- og overfladevand til Hedensted Spildevands kloakanlæg for en række ejendomme i samme område.

Se spildevandsplantillægget 

Offentlig fremlæggelse

Forslag til tillæg 10 til spildevandsplanen offentliggøres og fremlægges i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens § 6 i 8 uger i perioden fra den 15. juni til den 10. august 2017. Herefter vil der blive taget endelig politisk stilling til planforslaget

Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag skal helst sendes via mail til naturogmiljo@hedensted.dk Ellers kan de sendes pr. brev til Hedensted Kommune, Tjørnevej 6, 7171 Uldum, så vi har det senest den 10. august 2017.

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget screening af spildevandsplantillæggets indvirkning på miljøet, jf. lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Det er vurderet, at tillægget ikke har en væsentlig negativ indvirkning på miljøet, og at det derfor ikke skal miljøvurderes.

Se screening af spildevandsplantillæg 

Klageregler vedrørende miljøvurdering

Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planerne i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Klagevejledning kan ses her. Klagefristen udløber den 13. juli 2017.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen af afgørelsen.