Spildevandsplan

Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020

Hedensted Byråd har den 24. februar 2016 vedtaget Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020.

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen i årene 2015-2020, med særlig fokus på 2015 og 2016. Se Spildevandsplan

Offentlig fremlæggelse

Forslaget til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 blev vedtaget af Hedensted Byråd den 30. september 2015.  Forslaget til spildevandsplanen blev offentliggjort den 9. oktober 2015, og den kunne i offentlighedsperioden ses på kommunens hjemmeside. I perioden frem til og med den 4. december 2015 havde borgere, foreninger, institutioner og virksomheder mulighed for at kommentere planen og fremkomme med ændringsforslag.

Efter offentlighedsfasen blev de indkomne høringssvar inddraget i den endelige formulering af spildevandsplanen.

Spildevandsplanen blev herefter endelig vedtaget af Byrådet den 24. februar 2016.

Miljøvurdering

Hedensted Kommune har foretaget en miljøscreening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013).
Kommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering blev offentlig bekendtgjort den 9. oktober 2015. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse.
Se screening

Klagevejledning for spildevandsplantillægget

Jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3 kan kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Afgørelsen kan dog indbringes for domstolene inden 6 måneder efter meddelelsen ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 101.