Lokalplan 1081 samt tillæg nr. 21 til spildevandsplanen

for butikker til pladskrævende varer i Juelsminde

Lokalplanens indhold

Forslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske om at placere maksimalt to butikker på maksimum 3000m2 til pladskrævende varer på en del af matr. nr. 13a Klakring By, Klakring. Lokalplanområdet grænser op til Tofteskovvej 1, 7130 Juelsminde mod øst, boligområdet Peter Holst Vej mod syd, Vejlevej mod nord og Klakringvej 52 mod vest.
Se lokalplanen

Spildevandstillæggets indhold

Tillæg nr. 21 til spildevandsplanen er udarbejdet for at inddrage et nyt kloakopland i spildevandsplanen. Det nye opland benævnes JU32 og planlægges spildevandskloakeret.
Se spildevandstillægget

Høringsperiode på mindst 8 uger

Forslag til lokalplan 1081 med tilhørende tillæg nr. 21 til spildevandsplanen har været offentliggjort i 8 uger i perioden fra den 9. juli 2014 til den 3. september 2014, i henhold til Planlovens § 24-26.

Ændringer

Udover mindre tekniske tilretninger er der ingen ændringer i forhold til de fremlagte forslag.

Offentlig bekendtgørelse

De endeligt vedtagne planer er offentligt bekendtgjort her på siden den 6. november 2014.

Planens retsvirkninger

Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Der må ikke etableres forhold i strid med lokalplanen. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Miljøvurdering

Kommunen har modtaget bemærkninger til sin afgørelse om, at der ikke er gennemført en miljøvurdering. Natur- og Miljøklagenævnet træffer afgørelse i sagen.
Se screeningen

Flere oplysninger

Lokalplanen, tillægget til spildevandsplanen og screeningen kan ses her på siden, i kommunens borgerservice eller hos Teknik & Miljø på Uldum Rådhus.

Klagevejledning vedrørende lokalplan og tillæg til spildevandsplanen

I henhold til Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planernes indhold.

Klagen indgives til Hedensted Kommune, som sender den videre til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hedensted Kommune skal modtage klagen inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af den endeligt vedtagne planer.

Klagen sendes helst via mail til
teknikogmiljo@hedensted.dk

Ellers pr. post til adressen:
Hedensted Kommune
Teknik & Miljø
Tjørnevej 6
7171 Uldum

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende dig en opkrævning på gebyret. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planernes lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan.