Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 5. december 2017
Mødested: Mødelokale 1, Uldum

Dagsordenpunkter

159. Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig

160. Diskotek på Gammelgårdsvej 4, 7130 Juelsminde

161. Dispensation fra krav om støjskærm ved Strandhusevej 27 i Juelsminde

162. Kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021

163. Høring om justering af Natura 2000-områdegrænser

164. Remmerslund Genbrugsstation - administrationspraksis for opfølgning på brugen af Genbrug 24/7

165. Godkendelse af takster for Hedensted Spildevand 2018

166. Rød midterafmærkning på Hovedvejen syd for Hedensted

167. Anlæg til bolig- og erhvervsformål

168. Orientering og opfølgning økonomimøder

169. Orienteringssager

170. Eventuelt

171. Orientering om havbrug

172. Orienteringssager