Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 5. september 2017
Mødested: Mødelokale 1, Uldum

Dagsordenpunkter

121. Forslag til aflysningen af lokalplan 73 – Vedrørende et areal i forbindelse med tilkørslen til Gesagervej med tilhørende kommuneplantillæg nr. 33.

122. Endelig vedtagelse af lokalplan 1105 for Sneppevej - byomdannelse af erhverv til bolig med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21.

123. Fortidsmindebeskyttelseslinjesag ifm grusgravning ved Remmerslund

124. Landzonesag på Tingvejen 1 i Tørring

125. Landzonesag på Raskvej i Tørring

126. Virksomheders brug af genbrugsstationerne i Business Region Aarhus

127. Rottebekæmpelse

128. Endelig vedtagelse af tillæg 8 til spildevandsplan - ledningsanlæg og regnvandsbassin i Korning

129. Endelig vedtagelse af tillæg 9 - separering af kloaksystem og delvis udtræden af Hedensted Spildevand for ejendomme på del af Blæsbjergvej i Hedensted

130. Endelig vedtagelse af tillæg 10 til spildevandsplan - Separering af kloaksystem for ejendomme omkring Horsensvej i Hedensted

131. Pulje til fremme af cyklisme

133. Møde mellem Fjernvarmeværkerne og Udvalget for Teknik den 5. september 2017

134. Opfølgning fra månedsmøderne

135. Orienteringssager

136. Eventuelt

132. Ekspropriation