Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Mødedato: 16. maj 2022
Mødested: Mødelokale 3/4 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

96. Konkurrenceudsættelse - opfølgning på Budgetaftale 2022-2025

97. Ansøgning om kommunal lånegaranti til Tørring Kraftvarmeværk

98. Ansøgning om kommunal lånegaranti til Tørring Kraftvarmeværk

99. Ændring til tidligere godkendt lånegaranti til Rask Mølle Varmeværk

100. Ansøgning om kommunal lånegaranti til Hedensted Fjernvarme

101. Ansøgning om kommunal lånegaranti på 11.446.600 kr.

102. Ansøgning om tilskud til privat nedrivning

103. Røgfri arbejdstid pr. 1. januar 2023

104. Opdateret personalepolitik for Hedensted Kommune

105. Årsrapport vedr. GDPR og tilknyttede handleplaner

106. Månedsopfølgning april 2022

107. Opsamling i udvalgene på seminar for Kommunalbestyrelsen

108. Flytning af opgaver mellem udvalg

109. Sikring af grundvand indenfor BNBO- boringsnære beskyttelsesområder

110. Endelig vedtagelse af lokalplan 1157 for boliger ved Boestholtvej i Klakring

111. Anlægsbevilling til forundersøgelser på vandplansprojekter i Skjold å og Åstrup kær vandsystem

112. Asfaltarbejder på kommuneveje og cykelstier i 2022

113. Anlægsbevilling til sideudvidelser af kommuneveje 2022

114. Drøftelse af trafikken i viadukten ved banen på Overholmsvej

115. Igangsætning af planlægning for et nyt fjernvarmeværk i Rask Mølle

116. Fremme af kystbeskyttelsessag, højvandssikring af Juelsminde.

117. Højvandssikring af Juelsminde. Forankring af bygherrerollen samt midlertidig afholdelse af udgiften.

118. Klimaplan Hedensted Kommune sendes i høring

119. Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

120. Lukket Punkt- Ansøgning om henstand

121. Økonomi og tid på den nye daginstitution på Årupvej

122. Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

123. Orientering

124. Lukket punkt: Gensidig dialog og orientering

125. Godkendelsesark