Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 4. oktober 2016
Mødested: Kantinen Uldum

Dagsordenpunkter

127. Forslag til delvis aflysning af Lokalplan 201 i Korning og forslag til kommuneplantillæg nr. 25

128. Forslag til lokalplan 1088 for et boligområde ved Viborgvej i Tørring med tilhørende kommuneplantillæg nr. 9

130. Orientering om møde med Landbrugsforum

131. Orientering om sagsbehandlingstid i Natur og Miljøklagenævnet vedr. havbrug

132. Evaluering af vandløbsvedligeholdelsen 2016

133. Orientering om Vandområdeplan 2016-21

134. Strategi for fjernvarmens udvikling 2016-21

135. Håndtering af affald på genbrugsstationerne

136. Principbeslutning om ændring af spildevandsplanen. Ophævelse af tilslutningspligt og -ret for regnvand til Hedensted spildevands kloakanlæg på Askansvej 8722 Hedensted.

137. Principbeslutning om ændring af spildevandsplanen. Inddragelse af del af matr. nr. 21 m Østrup By, Glud i kloakopland

138. Græsslåning på kommunale arealer

139. Månedsopsamling august måned budget 2016

140. Orienteringssager

141. Eventuelt

129. Forslag til Natura 2000 handleplaner

142. Landzonesag på Bjerrevej 447 i Juelsminde

143. Landzonesag på Vejlevej 19 i Juelsminde

144. Landzonesag på Enggårdsvej 9 i Rask Mølle

145. Landzonesag på Hedenstedvej 45 i Stenderup