Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi
Mødedato: 18. juni 2018
Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Dagsordenpunkter

105. Drøftelse af budget 2019

106. Den ekstra Investeringsindsats

107. Strategi, Arbejdsgrundlag og principper for fokusliste

108. Emner til Fokuslisten

109. Revisionsberetning nr. 21 2017 samt endelig behandling af årsregnskab 2017

110. Opfølgning på bevillinger i forbindelse med By- og Boligudviklingsprojekter

111. Den første bestyrelse for Forberedende Grunduddannelse Sydøstjylland

112. Principdrøftelse af opstart af planlægning for butiksområde Hedensted Syd

113. Endelig vedtagelse af Hedensted Kommuneplan 2017-2029

114. Principdrøftelse af planlægning ved Constantiavej, Hedensted

115. Anlægsbevilling og placering af cykel- og gangtunnel under banen ved Jernbanegade 30 i Løsning

116. Godkendelse af skema B. Strandvejen Juelsminde - renovering

117. Hjarnø Færgefart - godkendelse af regnskab 2017 og budget 2019

118. 2-dagsmodul SFO

119. Forslag til lokalplan nr. 1115 og kommuneplantillæg nr. 1 for Hedensted Tracks og erhverv i Hedensted Vest

120. Anlægsbevilling til kortlægning af ammoniakfølsom natur

121. Orientering

122. Lukket punkt: Gensidig dialog og orientering

123. Lukket Punkt: Principdrøftelse