Spareforslag til budget 2023-26

Kommunalbestyrelsen er i fuld gang med budgetlægningen til budget 2023-2026. I den forbindelse har der været afholdt høring om spareforslagene frem til den 21. september.
Budget 2023-2026

Kommunalbestyrelsen er i gang med budgetlægningen til budget 2023-2026, som forventes vedtaget den 12. oktober 2022. Afsættet for opgaven er, at Hedensted Kommune har en budgetmæssig ubalance på 100 mio. kr. i 2023.

Denne ubalance skyldes blandt andet en stram økonomiaftale mellem Regeringen og KL samt et kommunalt tilskuds- og udligningssystem, som generelt er til betydelig ugunst for Hedensted Kommune. Hertil kommer blandt andet, at der fra staten ikke gives fuld kompensation for flere indbyggere, herunder flere børn og ældre, eller for det stigende udgiftspres på særligt det specialiserede socialområde. Desuden har der de seneste år været udskudt en række anlægsprojekter i kommunen.

På den baggrund fastlagde Økonomiudvalget i foråret fagudvalgenes budgetrammer for 2023, som indebærer en samlet reduktion af budgetrammerne på 52 mio. kr. Reduktionen inden for det enkelte fagudvalg varierer i forhold til, hvor meget udvalgenes budget udgør af det samlede budget for kommunen.

Ud fra disse rammer har Direktionen i Hedensted Kommune udarbejdet spareforslag inden for alle udvalg, som vil indgå i de kommende budgetforhandlinger til budget 2023.

Forslag til budgetbesparelser

Inden for de enkelte kerneområder er der indtil videre lagt op til samlede besparelser på:

Social omsorg i alt 17,4 mio. kr.:

  • 16,8 mio. kr. under Udvalget for Social omsorg
  • 0,7 mio. kr. under Økonomiudvalget

Vækst, Teknik og Fællesskab i alt 5,8 mio. kr.:

  • 0,1 mio. kr. under Udvalget for Vækst & Klima
  • 2,6 mio. kr. under Udvalget for Fællesskab
  • 1,3 mio. kr. under Udvalget for Teknik & Miljø
  • 1,8 mio. kr. under Økonomiudvalget

Beskæftigelse i alt 2,8 mio. kr.:

  • 1,6 mio. kr. under Udvalget for Beskæftigelse
  • 1,18 mio. kr. under Økonomiudvalget

Administration i øvrigt i alt 3,6 mio. kr. under Økonomiudvalget

 

Læring i alt 22,4 mio. kr.:

  • 21,8 mio. kr. under Udvalget for Læring
  • 0,6 mio. kr. under Økonomiudvalget

Hertil kommer, at Læring har haft en økonomisk udfordring ift. stigende udgifter til specialundervisning. Derfor er der endvidere lagt yderligere 10,6 mio. kr. ind i besparelser under Udvalget for Læring til at adressere denne udfordring.

Ud fra disse rammer har vi i Direktionen udarbejdet spareforslag inden for alle udvalgsområder. Det forventes, at de yderligere ca. 50 mio. kr. i budgetubalance kan findes på anden vis end ved direkte besparelser. Men indtil der forhåbentligt er fundet en anden løsning, indgår de også som spareforslag i de kommende ugers budgetarbejde. Derfor er der inkluderet spareforslag for 30 mio. kr. i form af generelle budgetreduktioner, som fordeles på områderne efter budgetstørrelse. Der er desuden lagt op til udskydelse af en række anlægsprojekter for 20 mio. kr.

Forslagene til at skabe balance i budget 2023 har været sendt i høring til høringsberettigede organisationer, råd, bestyrelser, nævn og MED-udvalg samt alle øvrige interessenter.

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om forslag der endnu ikke er besluttet, men har været sendt i høring, så Kommunalbestyrelsen får det bedste mulige beslutningsgrundlag for fastlæggelsen af det endelige budget 2023 for Hedensted Kommune. Det forventes, at der vil være en budgetaftale på plads den 4. oktober 2022. Den endelige beslutning om budget 2023-26 finder sted på Kommunalbestyrelsesmøde den 12. oktober 2022.


Fristen for indsendelse af høringssvar udløb den 21. september 2022 – kl. 23.59.