Kortlagte grunde

Her kan du finde information om kortlægning i henhold til jordforureningsloven

Hvornår bliver en grund kortlagt som forurenet?

Regionerne skal kortlægge forureninger efter Lov om forurenet jord. I Hedensted Kommune er det Region Midtjylland der kortlægger. Regionen kortlægger både ud fra viden om aktiviteter, som kan have medført forurening, og ud fra undersøgelser.
Her kan du se om grunden er kortlagt

Region Midtjylland fører de forurenede ejendomme ind i et offentligt register, som alle har adgang til på Miljøministeriets Miljøportal. På Region Midtjylland kan man se, om regionen har oplysninger om en ejendom, og om den er kortlagt. Alt efter hvor sikker en viden regionen har, kortlægges forureningen på vidensniveau V1 eller V2.

V1: Grunden kan være forurenet

Vidensniveau V1 betyder, at man kender til aktiviteter, der kan have forurenet grunden.

Ved man f.eks., at der har ligget et garveri, så kortlægger regionen ejendommen på vidensniveau 1 (V1). Erfaringen viser nemlig, at der ofte er forurening på gamle garverigrunde. Det gælder også for autoværksteder, renserier, metalstøberier, gasværker, m.fl.

Region Midtjylland skal altså ikke ud og grave eller bore i jorden for at kunne kortlægge et areal på V1. Gennemgang af forskellige arkiver er nok.

Oplysningerne behøver ikke kun at gælde det areal, der kortlægges. F.eks. kan en oplysning om, at der på naboarealet har ligget en virksomhed, der har forurenet ud over sit eget skel, også medføre en kortlægning på V1.

V2: Grunden er med sikkerhed forurenet

Vidensniveau V2 betyder, at man med stor sikkerhed ved, at der på grunden er en forurening, som kan skade mennesker eller miljø.

For at kortlægge på vidensniveau 2 (V2) skal Region Midtjylland have langt mere viden. Det kan være analyser af jorden eller viden om, at der engang er sket et uheld.

Pligter for ejer af et kortlagt areal

Du kan som regel bruge din grund som hidtil, selv om den er kortlagt. Du kan dog få påbud om at iværksætte mindre tiltag, for at undgå kontakt med forureningen. Det kan f.eks. være, at du skal vedligeholde en belægning, eller at du ikke må dyrke grønsager.

Som ejer skal du underrette brugere og lejere om forureningen.

Hvis man ændrer på anvendelsen af en kortlagt ejendom, f.eks. fra erhverv til bolig, skal man have en tilladelse hos kommunen, inden anvendelsen ændres. Det gælder i mange situationer også, hvis der skal bygges eller graves.

Flytning af jord

Skal du flytte forurenet jord (link til jordflytning) eller jord fra et kortlagt areal, skal det anmeldes til kommunen. Husk at anmelde, inden gravearbejdet igangsættes.

Jorden er ikke nødvendigvis ren

Selv om din ejendom ikke er kortlagt, kan den alligevel godt være forurenet. Det kan f.eks. skyldes en gammel, utæt olietank, som ikke blev tømt fuldstændig, da tanken blev taget ud af drift, eller at der er nedgravet affald og gamle byggematerialer.

Region Midtjylland kan du se, om de har forureningsoplysninger om din ejendom.
Opdager du en forurening, har du pligt til at kontakte kommunen. Hvis det sker under et bygge- og anlægsarbejde, er der pligt til at standse arbejdet. Arbejdet kan først genoptages, når kommunen og regionen har taget stilling til forureningssagens videre forløb. 

Kontakt

Miljø- Bygge- & Erhvervsservice

Tlf.: 79755605

Send e-mail