Fiskeopdræt

Anlæg til fiskeopdræt reguleres som visse andre virksomheder, idet de skal miljøgodkendes efter miljøbeskyttelsesloven.

I Hedensted kommune er der ni anlæg for fiskeopdræt - fire ferskvandsdambrug og fem havbrug.

Ferskvandsdambrug

Ferskvandsdambrug reguleres efter dambrugsbekendtgørelsen og skal udover miljøgodkendelse også have tilladelse til indvinding af vand - enten overfladevand (indtag fra vandløb) eller oppumpning af grundvand - efter lov om vandforsyning samt udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav i vandområder.

Desuden skal der årligt laves vandløbsbedømmelse opstrøms og nedstrøms for ferskvandsdambrugene. Det er kommunen, der skal sørge for, at vandløbsbedømmelsen bliver gennemført som en del af kommunens tilsynsforpligtelse.

Ferskvandsdambrug skal have tilsyn hvert år.

Seneste vandløbsbedømmelse kan ses via link i den grå boks.

Havbrug

Havbrug skal godkendes efter miljøbeskyttelsesloven og desuden efter fiskeriloven med hensyn til placering. Ligesom ved ferskvandsdambrug skal recipienten - her havet - undersøges for eventuelle miljøpåvirkninger. Det sker bl.a. gennem havbrugenes egenkontrol med sedimentprøver ved havbrugene.

Den generelle miljøtilstand i havet overvåges af Miljøstyrelsen.

Der skal føres tilsyn med havbrug mindst hvert tredje år.

Kontakt

Miljø- Bygge- & Erhvervsservice

Tlf.: 79755605

Send e-mail