Farligt affald

Virksomheden skal altid sortere farligt affald fra det øvrige affald. Forskelligt farligt affald må ikke blandes sammen. Læs mere om opbevaring og bortskaffelse.
Farligt affald er affald, som er brandfarligt, eller som indeholder en vis mængde stoffer, som er farlige for sundhed eller miljø.

Hvad er farligt affald?

Farligt affald er affald, som er brandfarligt, eller som indeholder en vis mængde stoffer, som er farlige for sundhed eller miljø.

Eksempler på farligt affald:

  • Olieaffald
  • Malingsrester
  • Spraydåser med rester af farligt affald/ eller tomme
  • Asbestaffald – særlige regler
  • Opsugningsmaterialer med opsuget oliespild og kemikalier

Opbevaring:

Flydende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere eller lignende. Beholderne skal opbevares på en oplagsplads under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være forsynet med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således at eventuelt spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares på pladsen.

Hvor skal affaldet afleveres?

Det farlige affald skal afleveres til et godkendt modtageanlæg.
Hedensted Kommune indgår i en fællekommunal modtagestation for farligt affald Modtagestation Syddanmark I/S. Alt farligt affald skal afsættes igennem modtagestation Syddanmark I/S eller en anden godkendt affaldsbehandler.

En liste over godkendte anlæg og indsamlingsvirksomheder og registrerede transportører, ses på www.affaldsregister.mst.dk

Virksomheden kan, hvis den betaler genbrugsstationsgebyr, aflevere op til 200 kg farligt affald om året på Hedensted Kommunes genbrugsstationer. Læs mere om erhverv på genbrugspladsen.