Befordringsregler for elever i specialtilbud

Principper og retningslinjer for befordring til specialtilbud

1. Lovgrundlaget

Grundlag for bevilling af transport til og fra skole er folkeskolelovens § 26. Her præciseres kommunens forpligtelse til at sørge for befordring mellem skole og hjem. Loven beskriver bl.a. at eleven har ret til at blive befordret til skole i tilfælde af:

 • At skolevejen er over 2½ km for elever i børnehaveklasse og
 • på 1.-3. klassetrin
 • At skolevejen er over 6 km for elever i 4.-.6 klasse
 • At skolevejen er over 7 km for elever i 7.-.9 klasse
 • At eleven på grund af sygdom eller invaliditet kun er i stand til at følge undervisningen, hvis eleven befordres til og fra skole.
 • At eleven er visiteret til specialundervisningstilbud og skolevejen overstiger ovennævnte afstande.

Kommunen er kun forpligtet til befordring til en enkelt bopæl og kun på skoledage.

Af samme lov fremgår, at kommunen kan dække transporten på forskellig vis, herunder via offentlige transportmidler eller ved at godtgøre udgifter til egen befordring.

Kommunens forpligtelse omfatter ikke:

 • Befordring af elever, der har valgt anden skole end distriktsskolen.
 • Befordring af elever, der har valgt anden skole end det anviste specialtilbud.
 • •Befordring til og fra skolefritidsordning.

2. Individuel vurdering

Lovgrundlaget og kommunens bevillingsprincipper for kørslen gælder som en overordnet ramme for skolebefordring. Inden for rammen vil der blive foretaget individuel vurdering af den enkelte elevs behov for befordring og af, hvorledes dette behov bedst tilgodeses.

I den individuelle vurdering vil indgå hensyn til barnets alder, funktionsevne, mobilitet, sociale forhold, skolesituation, afstand til skolen og hensyn til trafikfarlig vej.

3. Bevillingskompetence og -proces

Det er Hedensted Kommunens afd. for Undervisning, der har den endelige kompetence til at træffe afgørelse vedrørende befordringsbevillinger for kommunens elever.

Den enkelte skole foretager årligt en vurdering af den enkelte elevs befordringssituation og indstiller til befordring for skolens elever til afd. for Undervisning. Det sker inden for gældende lovgivning og kommunens opstillede, overordnede principper for befordringsbevilling.

Konkret indsender hver skole forud for det kommende skoleår en liste til afd. for Undervisning med oplysninger om elever, der indstilles til befordring til specialtilbud. Listen skal indeholde navn, cpr., nummer, klassetrin, hidtidig befordringsløsning og anbefalet befordringsløsning samt begrundelse herfor.

Afd. for Undervisning gennemgår skolens indstilling og foretager bevilliger på baggrund af denne. I tvivlstilfælde gøres sagerne til genstand for nærmere undersøgelse og dialog. Skolerne planlægger i videst mulig omfang med fleksible mødetider for elever i specialtilbud for at undgå unødige udgifter til kørsel.

For specialtilbud i Hedensted kommune gælder: Når skolen har modtaget tilbagemelding fra Afd. for Undervisning, meddeler skolen eleven og elevens familie hvilken befordring, kommunen har bevilget. Skolernes respektive afdelingsledere for specialklasserne fungerer som kørselsansvarlig i samarbejdet med Afd. for Undervisning og i dialogen med eleven og elevens familie. Skolen skal selv sørge for bestilling af buskort.

For specialtilbud udenfor Hedensted kommune gælder: Afd. for Undervisning meddeler skolen, eleven og elevens familie hvilken befordring, kommunen har bevilget.

Befordringsgodtgørelse udbetales af Afd. for Undervisning, der også koordinerer transport med minibus/taxa i samarbejde med taxaselskab.

4. Kommunens overordnede bevillingsprincipper for befordring til undervisningstilbud

Bestemmelserne i folkeskoleloven om kommunens forpligtelser udgør den overordnede ramme for kommunens bevillinger på området. Derudover lægger kommunen som udgangspunkt følgende overordnede, vejledende principper til grund: 

a. Mindsteindgrebsprincippet:

Hedensted Kommune tager ved bevilling og tilrettelæggelse af transport til skole udgangspunkt i den mindst indgribende og mindst omkostelige transportform, som er forenelig med barnets undervisningssituation.

 1. Egentransport: Hvor det er muligt og eleven ikke har krav på befordring til skole, forestår eleven og elevens forældre selv befordringen.
 2. Skolebus: Hvor eleven har krav på befordring, anvendes, hvor det er muligt, almindelig offentlig transport i form af bus, evt. i kombination med gang eller cykel inden for mindre afstande.
 3. Befordringsgodtgørelse: Hvor offentlig transport ikke er muligt, opfordres forældre generelt til at køre i egen bil mod godtgørelse af merudgifter efter gældende takster. Også af pædagogiske grunde tilrådes denne ordning. Forældrene er dog ikke forpligtede hertil.
 4. Minibus/Taxa: Hvor hverken offentlig transport eller befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil er muligt, kan transporten ske med taxa fra opsamlingssteder. Der kan forekomme omstigning på ruten til og fra skole.

b. Kombinationsløsninger:

Kombinationsløsninger med fx befordringsgodtgørelse til skole om morgenen og minibus/taxa fra skole om eftermiddagen kan i konkrete tilfælde aftales.

c. Samkørsel:

Kørslen med minibus/taxa tilrettelægges således, at flere elever transporteres sammen på en rute, bestående af fastlagte opsamlingssteder.

Kun i tilfælde af tungtvejende individuelle begrundelser eller rutetekniske uhensigtsmæssigheder for samkørsel kan der bevilges solokørsel og afhentning på bopælsadresse.

d. Fælles og faste tidspunkter:

Der planlægges i videst muligt omfang med faste hente- og bringetidspunkter til skole så eleverne møder 7.45-8.30 og hentes fra skole ved skoledagens ophør.

Det er kun skolen, der har kompetence til at godkende afvigelser i de faste hente- bringetidspunkter for eleverne. Såfremt nogen måtte ønske barnet transporteret uden for de forhåndsaftalte tidspunkter, må forældrene selv forestå denne transport.

Godkendt september 2010