Vandråd 2019-2020

Å

I forbindelse med vandplansarbejdet skal der udpeges vandråd for alle hovedvandoplande. Vandrådene skal rådgive kommunalbestyrelserne forud for 3. vandplanperiode 2021 - 2027.

Lov om planlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021 - 2027. Kommunerne skal således i lighed med nuværende vandplansperiode og under inddragelse af lokale vandråd udarbejde supplerende forslag til den fysiske vandløbsindsats.

Vejledningen er endnu ikke offentliggjort, men opgaven beror i, at kommuner og vandråd igen giver bidrag til indsatsprogrammet for den fysiske vandløbsindsats, som skal gennemføres i næste planperiode. Miljø- og Fødevareministeriet vil senere på året præsentere et arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021 - 2027, som beskriver den samlede interessentinddragelse.

Kriterier for vandrådets opgave uddybes i vandrådspakken der udsendes af Miljø- og Fødevareministeriet. Arbejdet forventes afsluttet ved at kommunerne indberetter forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet senest den 22. september 2020.

Indstilling af medlemmer til vandråd i Hedensted Kommune

Hedensted Kommune har andel i 4 vandoplande. Indstilling skal ske til den kommune der er udpeget som sekretariatskommune for vandoplandet. Efter indstilling af medlemmer behandler sekretariatskommunen i samarbejde med de øvrige kommunalbestyrelser inden for oplandet de indkomne forslag og nedsætter vandrådet. Dette opslås herefter på kommunernes hjemmesider. Ved oprettelse af vandrådet tilstræbes en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning.

Vandråd Horsens Fjord

Hedensted Kommune er blevet anmodet om at oprette et Vandråd i oplandet til Horsens Fjord og arbejdet kan nu igangsættes. Hedensted Kommune varetager som tidligere sekretariatsfunktionen for vandråd Horsens Fjord og vil stå for mødeledelse og vejledning af Vandråd Horsens Fjord i perioden 2019 - 2020.

Indstilling af medlemmer til vandråd Horsens Fjord skal ske til Hedensted Kommune via vandognatur@hedensted.dk. Indstillingen skal indeholde foreningsnavn, medlemmets samt suppleantens navn, mailadresse samt mobiltelefon.
Deadline for indstilling af medlemmer er den 10. november 2019.

Vandråd Lillebælt/Jylland (Vejle Fjord)

Vejle Kommune er blevet anmodet om at oprette et Vandråd i oplandet til Lillebælt/Jylland og indstilling af medlemmer skal ske til Vejle Kommune via vandmiljo@vejle.dk. Indstillingen skal indeholde foreningsnavn, medlemmets samt suppleantens navn, mailadresse samt mobiltelefon.
Deadline for indstilling af medlemmer er den 22. november 2019.

Vandråd Randers Fjord (Gudenåen)

Viborg Kommune er blevet anmodet om at oprette et Vandråd i oplandet til Randers Fjord og indstilling af medlemmer skal ske til Viborg Kommune via naturogvand@viborg.dk. Indstillingen skal indeholde foreningsnavn, medlemmets samt suppleantens navn, mailadresse samt mobiltelefon.
Deadline for indstilling af medlemmer er den 18. november 2019 kl. 12.00.

Vandråd Ringkøbing Fjord (Skjern Å)

Ringkøbing-Skjern Kommune er blevet anmodet om at oprette et Vandråd i oplandet til Ringkøbing Fjord og indstilling af medlemmer skal ske til Ringkøbing-Skjern Kommune via lene.moth@rksk.dk. Indstillingen skal indeholde foreningsnavn, medlemmets samt suppleantens navn, mailadresse samt mobiltelefon.
Deadline for indstilling af medlemmer er den 18. november 2019 kl. 12.00.

Spørgsmål

Er der spørgsmål i sammenhængen kan de rettes til vandognatur@hedensted.dk.