Hvad kræver tilladelse

Alle ændringer i private og kommunale vandløb kræver en tilladelse. Hvis du gerne vil ændre et vandløb, skal du sende en ansøgning til Hedensted Kommune.
Billede af gravemaskine ved vandløb

Ændringer i vandløb kræver en tilladelse. Men det kræver også en tilladelse at ændre på grøfter, kanaler, dræn og søer.

Du skal have en tilladelse fra kommunen, hvis du ønsker at:

 • Medbenyttelse af åbne og lukkede vandløb og dræn
 • Rørlægge et åbent vandløb
 • Ændre åbne vandløb
 • Åbne rørlagte vandløb
 • Ændre diameter eller placering af rør
 • Lave nye vandløb
 • Lave eller ændre broer og overkørsler
 • Lave eller ændre udpumpningsanlæg
 • Indpumpe vand fra vandløb til vandingsanlæg
 • Lave vandingssteder til kreaturer
 • Lave opstemningsanlæg
 • Fastsætte flodemål
 • Sænke vandstanden i en sø

Her kan du se hvad ansøgningen skal indeholde.

Hvorfor skal du søge om tilladelse

Du skal søge om tilladelse for at sikre:

 • At der bliver taget hensyn til vandløbets afstrømning og miljø.
 • At alle berørte parter har mulighed for at få indflydelse på projektet.

Berørte parter er de, der er ansvarlige for projektet, berørte lodsejere, berørte myndigheder og interesseorganisationer.

Hvor lang tid tager det at få en tilladelse

Du skal regne med, at det tager 3-6 måneder at få en tilladelse. Det skyldes, at der er nogle forløb, som skal overholdes, før kommunen kan give en tilladelse.

Her kan du se hvilket forløb ansøgningen skal igennem:

 • Projektforslaget indsendes til kommunen.
 • Kommunen vurderer projektforslaget.
 • Projektforslaget sendes i høring i 4-8 uger ved berørte lodsejere og myndigheder.
 • Kommunen vurderer kommentarer indsendt i høringsperioden og vurderer om, der skal udarbejdes en tilladelse.
 • Kommunen udarbejder tilladelsen, som sendes til berørte lodsejere og myndigheder. Den endelige tilladelse har en klagefrist på 4 uger.
 • Efter klagefristens udløb kan projektet gennemføres.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for en frist på 4 uger fra afgørelsen er meddelt. En eventuel klage har opsættende virkning, dvs. projektet må ikke sættes i gang, før en klage er behandlet af Natur- og Miljøklagenævnet.