Regnvand

Information om regnvand og håndtering af regnvand.
Regnvand på vejen

Ansøg via Byg og Miljø

Det er muligt at ansøge om tilladelse til etablering anlæg til regnvandshåndtering og færdigmelde via Byg og Miljø-portalen, brug link i boksen Selvbetjening.

Du kan også læse mere på Hedensted Kommunes side om Byg og Miljø.

Generelt

Tag- og overfladevand kan

  • Tilsluttes kloaksystemet.
  • Udledes til markdræn, vandløb eller sø.
  • Håndteres på egen grund.

I Spildevandsplanen kan du se, hvilken type regnvandshåndtering, der er for dit område.

Hvis din ejendom ligger i et område med spildevandskloakering eller udenfor kloakopland, skal du selv håndtere dit tag- og overfladevand.

Ejendomme i fælles- og separatkloakerede områder kan tillede deres regnvand til offentlig kloak, men må også gerne håndtere regnvand på egen grund.

Der er flere måder at håndtere regnvand på egen grund. Du kan læse mere på LAR i Danmark.

Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligvis tilføres regnvandet i forbindelse med afstrømning på veje, parkeringspladser m.v.

Nedsivning i faskine eller regnbed

Ønsker du at nedsive dit regnvand i faskine, regnbed el. lign., skal du først søge kommunen om tilladelse. Du må selv etablere faskinen. Hvis regnvandet skal afkobles kloaksystemet, skal afkoblingen udføres af en kloakmester.

Ansøgningsskema for nedsivning af regnvand.

Regnvandsanlæg

Et regnvandsanlæg er et anlæg til opsamling af regnvand fra tagflader til brug til wc-skyl og vaskemaskiner. Regnvandsanlæg skal være udført efter Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave, september 2012.

Eksisterende enfamiliehuse må etablere regnvandsanlæg uden at ansøge. Nye enfamiliehuse, etageboliger og fællesvaskerier i etageboliger skal have tilladelse fra kommunen.

Udledning af regn- og overfladevand til vandløb, åer m.v.

Når regnvand ikke nedsiver eller løber i kloak; men i vandløb (dræn), sø eller hav, skal du have en tilladelse til udledning. Skal du bygge nyt eller lave en terrasse, så overvej, hvor regnvand skal ende. Skal det i din egen havedam, i faskine eller opsamles til brug, for eksempel til havevanding, bilvask eller toiletskyl. Spørg hellere Kommunen en gang for meget end en gang for lidt.

I forbindelse med byggemodning af nye bolig- og erhvervsområder bliver der taget stilling til, hvor regn- og overfladevandet skal ledes hen.

Regn, der falder på tage, fliser eller anden belægning skal nedsive på egen grund. Hermed siver regnvandet ned og trækker mod grundvandet.

Hent inspiration på hjemmesiden LAR i Danmark.

Der kan være steder, hvor nedsivning er svært at gennemføre, for eksempel i klæg lerjord. Så må du søge om at udlede tagvand i vandløb, sø eller hav.

Du kan forsinke vandet, inden du leder det væk fra egen grund. Se nævnte hjemmeside LAR i Danmark. Når vand tilbageholdes på egen grund, er det kun ved større eller langvarige regnskyl, at der skal ske udledning af vand.

Ønsker du at lede regn- og overfladevand eller andet spildevand til vandløb, sø eller hav, skal du søge om en udledningstilladelse.