Styring af risiko for oversvømmelser for Juelsminde

Offentlig bekendtgørelse af vedtagelsen af Risikostyringsplan 2015 for Juelsminde. Hedensted Byråd har den 30. september 2015 endelig vedtaget Risikostyringsplan 2015 for Juelminde.

Ti områder i Danmark er udpeget som områder, hvor der er risiko for omfattende skader ved ekstreme oversvømmelser. De ti områders kommuner skal med baggrund i EUs oversvømmelsesdirektiv udarbejde risikostyringsplaner med det formål at fastsætte mål for styring af risikoen for oversvømmelser. Juelsminde er et af de 10 udpegede områder, og Hedensted Kommune har derfor udarbejdet en risikostyringsplan for Juelsminde i overensstemmelse med Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet (BEK nr. 121 af 02/02/2010), § 6.

 

Billede af vedtaget Risikostyringsplan

 

Risikostyringsplanen er udarbejdet for at mindske de negative følger af oversvømmelse fra havet for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter. Planen omfatter alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab, herunder prognoser for oversvømmelse og systemer for tidlig varsling. Planen skal anvise konkrete og realiserbare muligheder for at afværge eller mindske mulige skader på kort sigt indenfor den første planperiode frem til 2021. Med 1. generation af risikostyringsplanen er hensigten at sikre Juelsmindes grundlæggende funktioner hurtigst og billigst muligt i en periode frem til slutningen af 2. planperiode. Planen skal pege frem mod mere langsigtede løsninger i næste planperiode fra 2021.

Se risikostyringsplanen

Offentlig høring

Forslag til Risikostyringsplan 2015 for Juelsminde har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 12. januar til den 13. juli 2015 i overensstemmelse med Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet (BEK nr. 121 af 02/02/2010), § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 og 2.

Klagemulighed

Hedensted Byråds vedtagelse af risikostyringsplanen kan påklages i overensstemmelse med Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet (BEK nr. 121 af 02/02/2010) §§ 11 og 12.

Klagevejledning

Den endeligt vedtagne risikostyringsplan og senere revisioner heraf kan påklages til Kystdirektoratet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Udpegning af risikoområder efter bekendtgørelsens § 3 kan påklages til transportministeren for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klageberettigede er offentlige myndigheder, foreninger og interesseorganisationer samt borgere med væsentlig interesse i planernes indhold.

En eventuel klage skal indgives skriftligt senest 4 uger efter, at planen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til følgende hverdag.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med planens og de senere revisioners vedtagelse skal indgives til Hedensted Kommune, som videresender den til Kystdirektoratet. Denne type klager har ikke opsættende virkning, medmindre Kystdirektoratet bestemmer andet.

Klager over udpegning af risikoområder skal indgives til Kystdirektoratet, som videresender den til transportministeren. Denne type klager har ikke opsættende virkning, med mindre transportministeren bestemmer andet.