Tilskud til naturpleje i Natura 2000-områder

Indenfor Natura 2000-områderne findes nogle særligt værdifulde, lysåbne naturarealer, som rummer mange karakteristiske arter af planter og dyr, hvoraf nogle er sjældne eller truede.

Landbrugsstyrelsen administrerer flere forskellige tilskudsordninger, som har til formål at understøtte en målrettet indsats for at bevare og forbedre kvaliteten af disse prioriterede naturarealer. Ordningerne er en del af landdistriktsprogrammet og råder over både EU-midler og nationale midler.

I Landbrugsstyrelsens folder Naturpleje i Natura 2000 beskrives tilskudsordningerne kort.

Pleje af græs- og naturarealer (5-årig)

En stor del af de lysåbne naturarealer vil, hvis de ikke plejes, gro til med buske og træer. Det forringer vilkårene for de særlige planter, som kræver meget lys og plads for at vokse. Uden vedvarende naturpleje, vil de til slut forsvinde helt fra arealet, sammen med fx de sommerfugle mv, som er knyttet til dem.

Efter denne ordning kan man få driftsstøtte til at pleje græs- og naturarealer. Plejen kan bestå i afgræsning eller slæt.

Områder der kan søges tilskud på kan ses på Danmarks Miljøportal. Slå værktøjslinjen til og på fanebladet ”Brug kortet” vælges ”Lagkatalog”. Under ”Miljøbeskyttelse: Jordbrug/Landbrug”, ”Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord” vælges fx ”Særligt udpegede N2000-arealer”. Under fanebladet ”Søge og finde” kan man fremsøge sin ejendom.

Der gives 5-årig tilsagn om tilskud til arealer, som enten ligger helt eller delvist indenfor et Natura 2000-område eller har en høj naturværdi (HNV).

Der er mulighed for at søge om tilskud til pleje af græs- og naturarealer i Natura 2000

Tilskuddet søges hos Landbrugsstyrelsen og på deres tilskudsguide kan man læse mere om tilskudsordningen for pleje af græs og naturarealer i Natura 2000.

Ansøgningsperioden er fra 3. juli – 15. august 2019

Konsulenter i landbrugsrådgivninger kan være behjælpelige med at udfylde ansøgningsskema.

Tiltag i beskyttet natur kan kræve dispensation fra kommunen. Er du i tvivl eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lene Kofoed 7975 5628 eller Vibeke Rahbek tlf. 7975 5675.

Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000

Nogle af naturarealerne i Natura 2000-områderne er under tilgroning med træer og buske og her er der behov for at rydde opvækst, før en egentlig pleje kan iværksættes.

Der kan søges tilskud til at rydde tilgroede arealer for træer og buske. Læs mere på Landbrugsstyrelsens tilskudsguide. Det forventes, at ordningen åbner primo august 2019 og får ansøgningsfrist medio september 2019.

Andre tilskudsordninger

Der er flere andre tilskudsordninger, som kan være relevante, hvis man ønsker at gøre en ekstra indsats for at fastholde eller forbedre naturkvaliteten i et Natura 2000-område. Samtlige tilskudsordninger er beskrevet i Landbrugsstyrelsens tilskudsguide, som findes her