Natura 2000-områder

I Natura 2000-områder, også kaldet internationale naturbeskyttelsesområder, er der en særlig forpligtelse til at beskytte naturen.
Naturbeskyttelsesområder

I Danmark er der udpeget 252 internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000-områder. Områderne indgår i et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte natur og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

De danske Natura 2000-områder er opdelt i Habitatområder, Fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Områderne beskytter forskellige naturtyper og arter og flere af områderne overlapper hinanden. Du kan læse mere om Natura 2000-områderne, beskyttede arter og naturtyper på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Natura 2000-områderne er beskyttet via natur- og miljølovgivningen. De fleste aktiviteter, der kan påvirke Natura 2000 områderne, kræver tilladelse eller planlægning. Dvs. aktiviteterne skal ansøges eller anmeldes hos kommunen eller Naturstyrelsen. Du kan læse mere om hvilken lovgivning, der er relevant i forhold til Natura 2000-områderne hos Miljøstyrelsen.

I Hedensted Kommune ligger fem Natura 2000-områder

  • Uldum kær, Tørring kær og Ølholm kær (habitatområde og fuglebeskyttelsesområde)
  • Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del (habitatområde)
  • Skove langs nordsiden af Vejle fjord (habitatområde og fuglebeskyttelsesområde)
  • Horsens fjord, havet øst for og Endelave (fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde)
  • Bygholm Ådal (habitatområde)

Se danske natura 2000-områder på arealinformation.

Der kan søges tilskud til naturpleje i Natura 2000-områder

5 Natura 2000-handleplaner 2016-2021 i Hedensted Kommune

I 2016 udsendte Staten Natura 2000-planer for Natura 2000-områder i Danmark for planperioden 2016-2021.

På baggrund af statens Natura 2000-planer har Hedensted Kommune i marts 2017 vedtaget Natura 2000-handleplaner 2016-2021 for 5 Natura 2000-handleplaner, som findes her:

Hvad er Natura 2000-handleplanerne?

Med udgangspunkt i de statslige mål for naturtilstanden skal kommunerne for den udpegede natur og de udpegede arter, udarbejde Natura 2000-handleplaner, der skal beskrive, hvordan man kan arbejde henimod at opnå og opretholde en gunstig bevaringsstatus og derved standse tilbagegangen for de udpegede naturtyper og arter i den planperiode, der løber til udgangen af 2021.

Statens Natura 2000-planer 2016-2021 har fokus på:

  • At færdiggøre og sikre indsatsen fra 1. planperiode 2010-2015.
  • At sikre en langsigtet naturpleje for at sikre og forbedre naturtilstanden.
  • At skabe sammenhæng i naturen for at gøre sårbar natur mere robust.
  • At forbedre levesteder for bl.a. ynglefugle og bekæmpe invasive arter.

Der er behov for pleje på de arealer, der rummer de udpegede naturtyper. Plejen består af rydning af opvækst af træer og buske, fulgt op af hegning og afgræsning. Hvor der ikke er træer og buske, men hvor afgræsningen er ophørt, skal afgræsning søges genoptaget.

I handleplanerne er der udpeget arealer, der har potentiale til at udvikle sig til ny Natura 2000-natur og derved skabe sammenhæng med eksisterende natur.

Der er behov for bekæmpelse af invasive arter som kæmpe-bjørneklo og på de kystnære arealer, rynket rose (hybenrose).

Der skal undersøges om der er behov for at restaurere vandhuller til nogle af de udpegede, truede arter af padder, f.eks. stor vandsalamander. Der sikres egnede fourageringsområder for nogle af de udpegede og truede fuglearter, f.eks. hvepsevåge på skovnære, lysåbne arealer.

Plejen gennemføres på frivillig basis og finansieres først og fremmest gennem de statslige landdistriktsmidler.

For de udpegede skovnaturtyper rækker planen fra 1. planperiode frem til udgangen af 2021, så her er ingen ændringer.

Kontakt

Natur, Vand & Vej

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Natur, Vand & Vej