Gener og klager

Hvis man oplever gener i form af røg, støj, lugt m.m., kan man henvende sig til Kommunen, som i visse tilfælde kan hjælpe

Røg, støj og lugt m.m. fra både private og virksomheder kan virke generende. Er der tale om en væsentligt gene, kan kommunen ofte hjælpe gennem miljølovgivningen.

Hedensted Kommune opfordrer til, at man først kontakter den, der generer og prøver at løse problemet ad denne vej. Er dette ikke muligt, kan man klage til kommunen.

Man kan klage over

 • støj, røg og lugtgener fra virksomheder og dyrehold
 • uhygiejnisk opbevaring og afbrænding af affald
 • røg fra private brændeovne
 • rotter
 • hønse- og fuglehold

Der kan ikke klages over:

 • gener fra andre dyr end ovennævnte
 • røg flytbare ovne, havepejse, grill og lignende
 • de fleste tekniske apparater eller redskaber, som hører til og bruges ved beboelser
 • støj fra private husstande, f.eks. musikanlæg og udendørsaktiviteter m.m. Her kan politiet eventuelt kontaktes.

Nabostøj

Det er boligens ejerforhold, der bestemmer, hvordan du kan klage:

 • Hvis du bor i en privatudlejningsbolig, kan du kontakte din udlejer
 • Hvis du bor i et alment boligbyggeri, kan du kontakte din kommunes huslejenævn. Huslejenævnet har til formål at afgøre tvister mellem beboere i det almene boligbyggeri
 • Hvis du bor i en ejerbolig og ønsker at klage over støj fra en anden ejerbolig, er det eneste du kan gøre at kontakte politiet.

Trafikstøj

Det mest udbredte støjproblem i boligområder skyldes trafikken på vejene.

Der er ingen øvre grænse for, hvor meget trafikken må støje i nærheden af eksisterende boliger.

Nybyggede boliger må til gengæld højst være udsat for et støjniveau på 55 decibel fra veje og jernbaner.

Desuden skal byplanlæggerne holde støjende aktiviteter som f.eks. trafik adskilt fra beboelse, når de laver lokal- og kommuneplaner.

Industristøj

Der er regler for, hvor meget virksomheder må støje. Støjniveauet bliver fastsat via virksomhedens miljøgodkendelse, der også regulerer andre miljøforhold. Virksomheden skal kunne dokumentere, at den overholder godkendelsens vilkår.

Hvis en virksomhed, der ikke er godkendelsespligtig, medfører store støjgener, kan kommunen give påbud om, at støjen skal nedbringes.

Kontakt

Miljø- Bygge- & Erhvervsservice

Tlf.: 79755605

Send e-mail