Voksenhandicap

Hvis du er voksen (over 18 år) og har et handicap, så kan Voksenhandicap tilbyde at rådgive og vejlede dig om økonomisk støtte, botilbud, beskyttet beskæftigelse, tilbud der kan afhjælpe dit handicap og generelle spørgsmål, der opstår, når du har fået et handicap.
Voksne med handicap

Hvad kan Voksenhandicap tilbyde dig?

Voksenhandicap tilbyder at informere dig om de muligheder, du har for støtte. Det gør vi ved at kigge på de regler/love, der gælder for handicappede og ud fra din aktuelle situation.

Voksenhandicap kan guide dig videre til andre afdelinger i kommunen, hvis du f.eks. får brug for hjemmehjælp, hjælpemidler, handicapkørsel, økonomisk støtte til f.eks. behandling og medicin.

Tilbud, der kan være relevante for dig.

Som gør dig i stand til at klare din egen dagligdag.

Er økonomisk tilskud til at ansætte hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Du skal have et massivt og varigt behov, der gør, at det er nødvendigt med denne særlige støtte. Du skal også kunne fungere som arbejdsleder for dine hjælpere. 

Voksenhandicap tilbyder ledsagelse til voksne under folkepensionsalderen 15 timer om måneden, hvis du ikke kan færdes udenfor hjemmet alene på grund af har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Du kan ikke modtage ledsagelse, hvis du har en sindslidelse eller   

Hjælp til behandling mv. 

Har du en varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i det daglige, som følge af dit handicap.

Når du ikke kan opnå denne behandling gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning - typisk sundhedslovgivningen. Bevilges efter § 102 i serviceloven.

  • Beskyttet beskæftigelse
  • Samværs- og aktivitetstilbud
  • Botilbud