Visitationsregler for skolefritidsordninger

I henhold til lov om Folkeskolen, § 3 stk. 4 er der oprettet skolefritidsordninger (SFO) i Hedensted Kommune.
Børn i klasselokale

Hedensted kommune har pasningsgaranti. Pasningsgarantien betyder, at alle forældre, som ønsker en SFO-plads til deres barn, får en plads tilbudt indenfor 3 måneder fra opskrivnings-/tilflytningsdatoen, men i praksis vil barnet som hovedregel kunne starte inden for en uge efter opskrivnings-datoen. Starttidspunktet aftales i hvert enkelt tilfælde med den pågældende SFO.

Indmeldelse, udmeldelse samt ændringer i SFO foretages via selvbetjeningsløsningen på kommunens hjemmeside.

Der tilbydes normalt pasning i SFO til elever på 0.-4. klassetrin.
Følgende SFO-moduler kan vælges:

  • Heldagsplads (SFO før og efter skoletid)
  • Eftermiddagsplads (SFO efter skoletid)
  • Morgenplads (SFO før skoletid)
  • 2-dags-modul, (2 morgener eller 2 eftermiddage). Dette modul tilbydes også til elever på 5. klassetrin.

For de børn der har en morgenplads, et 2-dagsmodul eller som ikke er tilmeldt SFO, skal ugemoduler i ferier tilkøbes.

Udmeldelse

Udmeldelse foretages via selvbetjeningsløsningen på Hedensted Kommunes hjemmeside. Et barn kan tidligst meldes ud efter 2 måneder med 1 måneds varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden.

Feriemodul i skolernes sommerferie, efterårsferie og vinterferie

Feriemodulet er rettet mod de børn, som ikke i forvejen er tilmeldt SFO, børn som udelukkende har morgenplads eller 2-dags-modul. Dette modul tilbydes også elever på 5. klassetrin.
Feriemodulet tilbydes som hele uger og kan benyttes i tidsrummet fra kl. 8.00 til lukketid.
Der er fastsat en feriemodultakst som betales ved tilmelding.

Frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen

Alle børn har adgang til at blive optaget i en SFO i en anden kommune end opholdskommunen fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om et tilskud fra opholdskommunen til brug for SFO.
Tilsvarende har alle ret til at bibeholde sin SFO-plads i den kommune, man er fraflyttet.

Forældrebetaling

Opkrævning af forældrebetaling sker på giro eller via pengeinstitut.
Girokort tilsendes fra kommunen.
Indbetalingen skal være foretaget senest den 5. i en måned og opkræves forud. Juli måned er betalingsfri.
Restancer ved udgangen af betalingsmåneden oversendes til betalingskontoret.

 

Hvordan skriver jeg mit barn op til SFO?

Du skal tilmelde dit barn via selvbetjeningsløsningen på Hedensted Kommunes hjemmeside. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunen. Hvis dit barn skal skifte skole, eller først senere får brug for en plads, skal udmeldelse og tilmelding til ny SFO ske via selvbetjeningsløsningen på Hedensted Kommunes hjemmeside.

Hvordan skriver jeg mit barn op til en fritidsordning?

Du tilmelder dit barn til fritidsordning samtidig med, at du indskriver barnet til skolestart. Når det er muligt, går elever fra samme klasse i samme fritidsordning.

Du skal ansøge om optagelse digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunen.

Hvis dit barn skal skifte skole, eller først senere får brug for en plads, skal du kontakte kommunen.

Indhold hentet fra borger.dk