Milepæle for læseudviklingen 7.-9. klasse

Lovstof

Folkeskoleloven

Fællesmål Dansk

Det talte sprog (sprogudvikling)

Den unge kan fremlægge og formidle stof med indsigt i hvilken form, der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten.

Den unge kan udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form og kan debattere forskellige emner.

Den unge kan lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling og kan argumentere, dokumentere og begrunde sine synspunkter.

Den unge udvikler fortsat et nuanceret ordforråd herunder begreber på et højt fagligt niveau.

Det skrevne sprog (læseudvikling)

Den unge kan læse stadigt mere krævende og forskellige tekster sikkert og flydende og med god forståelse. Der læses med eftertanke, analyserende og vurderende. Forståelsen af det læste kan sammenfattes, og udvikles gennem forskellige måder at bearbejde læsestoffet på.

Den unge læser selvstændigt med bevidsthed om hensigtsmæssige læsemåder afhængig af hvilken type tekst, hvilken sværhedsgrad og hvilket læseformål.

Den unge har viden om digitale tekster og kommunikationsmuligheder.

For at give alle elever lige muligheder for at anvende læsning som et redskab er det vigtigt, at de elever der har behov, får adgang til læseteknologi og til fagbøgerne digitalt. Eleverne skal have mulighed for at tilegne sig alderssvarende viden vha. e-bøger, i-bøger og hjemmesider, samt producere skriftsproglige multimodale tekster ved hjælp af digitale kommunikationsformer.

Hvorfor er det vigtigt?

Sprog og læsning har stadig tyngde i undervisningen i alle fag og er meget vigtig for at kunne begå sig på ungdomsuddannelserne og videre fremad.

Hvem kan kontaktes, hvis der er bekymring?

Hvis du har bekymringer vedrørende den unges sprog og læsning, skal du kontakte lærerne eller læsevejlederen på skolen.

Alle skoler i Hedensted kommune har faste rådgivningsfora, hvor skolen kan få rådgivning af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), men også forældre har mulighed for at bede om at få drøftet en problemstilling med PPRs medarbejdere på rådgivningsfora.