Milepæle for læseudviklingen 3.-4. klasse

Målet er, at børnene bliver aktive og effektive læsere af alle typer tekster. Derfor er der opstillet en række delmål, som vi i skolen arbejder hen imod.
Matematik med terninger

Lovstof

Folkeskoleloven

Fællesmål Dansk 

Det talte sprog (sprogudvikling)

Dit barns sprog udvikles til et stadigt højere niveau og nuanceres efterhånden som ordforrådet øges, og nye begreber læres. Barnet tilegner sig flere faglige udtryk, som bruges i de forskellige fag f.eks. ”stump vinkel” og ”adjektiver”.

Barnet er i stand til at bruge sproget i samtale, samarbejde og diskussion og er i stand til at fortælle, forklare, kommentere, interviewe og fremlægge. Det kan f.eks. være i forbindelse med fremlæggelse af et fagligt stof.

Barnet kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og svar, så der skabes sammenhæng mellem egne og andres spørgsmål og svar.

Det skrevne sprog (læseudvikling)

Barnet kan nu læse og har udvidet sin læsning til at omfatte længere tekster, og er ikke længere afhængig af at have billeder som støtte til læsning. Samtidig foretrækkes stillelæsning. Der læses med øget læsehastighed.

Barnet forstår indholdet i udenlandske film og naturprogrammer ved hjælp af underteksterne.

Barnet er i stand til at læse tekster, hvor det benytter forskellige læseteknikker fx skimme og nærlæse og samtidig bruge forskellige læsestrategier for at fastholde læseudbyttet. Barnet kan sammenfatte og gengive hoved-idé i form af referat eller et resume. Digitale tekster læses med god forståelse, og barnet kan søge og udvælge tekster i digitale medier.

For at give alle elever lige muligheder for at anvende læsning som et redskab er det vigtigt, at de elever der har behov, får adgang til læseteknologi og til fagbøgerne digitalt. Eleverne skal have mulighed for at tilegne sig alderssvarende viden vha. e-bøger, i-bøger og hjemmesider, samt producere skriftsproglige multimodale tekster ved hjælp af digitale kommunikationsformer.

Hvorfor er det vigtigt?

Det er vigtigt, at barnet læser flydende med god forståelse, så læsning bliver et redskab, som barnet kan anvende og videreudvikle både i skolen og i livet.

Hvem kan kontaktes, hvis der er bekymring?

Der kan være stor forskel på, hvor langt jævnaldrende børn er i deres læseudvikling. Nogle børn kan have vanskeligheder med et eller flere områder, som har betydning for læseudviklingen. I sådanne tilfælde er det en god idé at tale med barnets lærere og evt. skolens læsevejleder om bekymringen.

Alle skoler i Hedensted kommune har faste rådgivningsfora, hvor skolen kan få rådgivning af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), men også forældre har mulighed for at bede om at få drøftet en problemstilling med PPRs medarbejdere på rådgivningsfora.