Evalueringsplan

Samlet oversigt over elevevaluering
Lærer i undervisningssituation

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Det betyder at mindst 80 % af eleverne skal være så gode til at læse at de placerer sig i kategorierne: God, rigtig god eller fremragende i de nationale test for læsning.

Ligeledes skal andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test reduceres år for år.

Evaluering er en del af den professionelle lærers arbejde og foregår løbende. Den løbende evaluering af elevens udbytte består af både interne og eksterne evalueringer. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for den videre planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen, samt for underretning af forældrene om elevens udbytte af undervisningen.

I oversigten fremgår de obligatoriske evalueringer, der skal tages af skolen. Derudover skal skolen mindst en gang per skoleår udlevere en elevplan til elevens forældre, som både indeholder en statusdel og en opfølgningsdel.

Samlet oversigt over elevevaluering

 Elev-evaluering

Årgang

Efterår

Forår

Årligt

Opmærksomhedspunkter¹⁄
Pejlemærker²

0. kl

Sprogvurdering

Ordblinderisikotest

Opfølgende sprogvurdering på enkeltelever

LUS påbegyndes og fortsættes løbende

Elevplan

Eleven kan genkende alle bogstavernes form,
navn og lyd
(undtaget q, w, x og z) 

1. kl

 Nos-prøven
(midt 1. klasse)

Skriftsproglig udvikling: Ordlæseprøve 1

LUS (foregår løbende)

Elevplan

Eleven kan læse lydrette ord og nonord på 2-3 bogstaver midt 1. klasse

2. kl

ST 2 eller anden stavetest, der afdækker elevens aktuelle niveau

Nationale test i læsning

LUS (foregår løbende)

Elevplan

Eleven kan læse lydrette ord (fx to, bus og sofa) og almindelige ikke-lydrette ord på to stavelser (fx pige, komme)

3. kl

ST 3 eller anden stavetest, der afdækker elevens aktuelle niveau

Skriftsproglig udvikling: Sætningslæseprøve 2

LUS³ (foregår løbende)

Elevplan

Eleven kan læse lette ukendte tekster flydende (dvs. mere end 100 ord/minut) og med god forståelse  

4. kl

ST 4 eller anden stavetest, der afdækker elevens aktuelle niveau

Nationale test i læsning

Elevplan

 Eleven kan læse tekster med et velkendt fagligt indhold med 120 ord/minut

5. kl

ST 5 eller anden stavetest, der afdækker elevens aktuelle niveau 

Skriftsproglig udvikling:
Tekstlæseprøve 7 eller anden læsetest, der afdækker elevens læseforståelse og læsehastighed

Elevplan

 Eleven kan læse større tekstmængder uden billeder med et velkendt fagligt indhold med mere end 150 ord/minut 

6. kl

ST 6 eller anden stavetest, der afdækker elevens aktuelle niveau

Nationale test i læsning

Elevplan

 Eleven kan opdage egne forståelsesproblemer og anvende relevante strategier til at afhjælpe dem og få overblik over teksten (fx afklare ukendte ords betydning, anvende grafiske modeller eller stille spørgsmål til tekstens indhold)

7. kl

ST 7 eller anden stavetest, der afdækker elevens aktuelle niveau

 Skriftsproglig udvikling:
Tekstforståelse Udsagn A/B eller anden læsetest, der afdækker elevens læseforståelse

Elevplan

 Eleven kan læse morfologisk komplekse ord sikert og hurtigt samt regulere sin læsehastighed efter læseformålet 

8. kl

 ST 8 eller anden stavetest, der afdækker elevens aktuelle niveau

Nationale test i læsning

Elevplan

 Eleven kan læse komplekse og lånte ord og regulere sin læsehastighed efter formålet

9. kl

Terminsprøver

Prøver - afsluttende

Elevplan

 Eleven kan læse lette tekster for aldersgruppen flydende og med god forståelse med omkring 250 ord/minut samt tekster med nyt fagligt indhold med omkring 170 ord/minut 

¹Opmærksomhedspunkter fra Fælles mål udtrykker en grundlæggende færdighed, som er en forudsætning for, at eleven kan få tilstrækkeligt udbytte af de efterfølgende klassetrin og fag, så derfor skal de tages alvorligt. Opmærksomhedspunkterne dækker ikke alle læringsmål, så en elevs læsefærdighed kan ikke reduceres til udelukkende at rette sig mod opmærksomhedspunkterne.

²Pejlemærker er sat ind de steder, hvor der ikke fremgår opmærksomhedspunkter fra Fælles mål. Det gælder 1., 3., 5. og 7. klassetrin. Pejlemærkerne er på samme vis som opmærksomhedspunkterne minimumsmål.

³De børn, der ved slutningen af 3. kl. endnu ikke har nået LUS pkt. 15 –” at kunne læse flydende med en god forståelse (målet for 3. klasse)” - skal fortsat følges med LUS-iagttagelser.

Hvis eleven placerer sig i "mangelfuld præstation" eller i "ikke tilstrækkelig præstation" i nationale test, skal eleven efterfølgende afdækkes individuelt. Dette for at afklare hvor eleven befinder sig i sin læse- og stave-udvikling, således læreren ikke kun har kendskab til, hvad eleven ikke kan.

 

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed