Milepæle for matematikudvikling i 7.-9. klasse

Fælles forenklede mål 7.-9. kl. 

Fælles forenklede mål er bygget op  omkring 12 generelle kompetencer, som alle skal arbejde hen  imod gennem skoletiden.

De 12 generelle kompetencer skal udvikles gennem arbejdet med “matematiske kompetencer”, “tal og algebra”, “statistik og sandsynlighed” og “geometri og måling” fra 1.-9. klasse.

Derudover er der “opmærksomhedspunkter” undervejs, som er vigtige for at have et sikkert fagligt fundament.

Generelle kompetencemål 7.-9. klasse:

  • Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik

  • Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser.

  • Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne geometriske mål

  • Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed

Opmærksomhedspunkter 7.-9. klasse:

  • Eleven kan gennemføre simple procentberegninger med overslag og lommeregner

  • Eleven kan sætte tal i stedet for variable i en simpel formel

Det betyder overordnet inden for området matematiske kompetencer, at eleven kan bruge sin matematiske formåen til at handle med indsigt  i komplekse situationer, hvor matematik indgår. Vær opmærksom på, at kommunikationskompetencen er en kompetence for sig.

Det betyder inden for “Tal og algebra”, at eleven skal have udvidet sin talforståelse til at omfatte til alle reelle tal og kunne anvende dem. Eleven skal kende til og kunne udføre sammensatte beregninger, herunder med potenser og rødder. Procent indgår som en særlig del, hvor eleven skal kunne gennemføre enkle procentberegninger med overslag og lommeregner. Eleven skal også have viden om og kunne gennemføre beregninger med procentuel vækst -her kan arbejdet med privatøkonomi (lån, opsparing og budget) med fordel inddrages. Eleven skal også kunne opstille og løse ligninger, enkle uligheder samt ligningssystemer - både CASværktøjer og grafisk løsning skal inddrages. Eleven skal kende til algebraiske udtryk og kunne gennemføre omskrivninger, beregninger og sammenligninger. Samtidig skal eleven kende til og kunne anvende lineære og ikke-lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer. It inddrages som en naturlig del både på et undersøgende, beregningsmæssigt og kommunikerende plan.

Det betyder inden for “Geometri og måling”, at eleven har viden om ligedannethed og størrelsesforhold og kan fremstille samt vurdere præcise tegninger af objekter i omverdenen. Eleven skal have udbygget sit kendskab til begreber i forbindelse med linjer knyttet til polygoner, cirkler og retvinklede trekanter. Eleven skal have viden om sammenhænge i enhedssystemet og kunne bestemme mål i figurer både uden og med digitale værktøjer. It inddrages som en naturlig del både på et undersøgende, beregningsmæssigt og kommunikerende plan.

Det betyder inden for “Statistik og sandsynlighed”, at eleven har viden om og kan arbejde analyserende og vurderende med både små og store datamængder. Eleven skal have viden om statistisk og teoretisk sandsynlighed samt kunne anvende sandsynlighedsregning på både enkle og sammensatte sandsynligheder. It inddrages som en naturlig del både på et undersøgende, beregningsmæssigt og kommunikerende plan.

Der er to obligatoriske matematikvurderinger i løbet af 7.-9. klasse: Nationale test i slutningen af 8. klasse og Folkeskolens Prøve (FP) i slutningen af 9. klasse. Der er FP i matematik uden hjælpemidler, matematik med hjælpemidler og mundtlig matematik som udtrækningsfag. Derudover skal der naturligvis foretages en løbende og professionel vurdering ud fra beskrivelse og analyse af de iagttagelser, der foretages i hverdagen. Andre relevante test kan eksempelvis være  MG/FGprøver, MATprøver, Matematikscreening 2, matematikinterview af Mel Levine, Matematikvanskeligheder på de ældste klassetrin samt terminsprøve med inddragelse af tidligere års FP-opgaver. 

Læringen i 7.-9. klasse vil bygge videre på de hverdagserfaringer, der er blevet gjort tidligere i skoleforløbet, og som er blevet matematiseret og mere teoretisk bearbejdet. Læringen skal stadig relatere sig til omverdenen, selvom den i mange tilfælde vil blive på et mere abstrakt og teoretisk niveau. Ved introduktion af helt nye faglige områder såsom trigonometri, skal læringen stadig tage udgangspunkt i konkrete erfaringer. Udgangspunkt er stadig at give eleven forståelse af matematik som et billede af virkeligheden, et fagsprog på virkeligheden. Det er det, matematik i folkeskolen går ud på.

Handletiltag i Hedensted Kommune

Læringen i 7.-9. klasse bygger videre på det fundament  af læring, som er blevet lagt tidligere i skoleforløbet. Det udbyggede fundament af læring, der lægges i 7.-9. klasse, skal eleven bygge videre på i sit videre uddannelsesforløb og i sit voksne liv. Det er derfor vigtigt, at eleverne får dybde i deres begrebsforståelse og evner at bruge deres kompetencer i matematik fleksibelt og konstruktivt i forhold til mangeartede problemstillinger.

Arbejdet med nye begreber skal udvikles med udgangspunkt i konkrete materialer og handlinger. Først når der er dannet konkrete erfaringer, kan der arbejdes med en grad af abstraktion. Arbejdet med kendte begreber udbygges og konsolideres med en dybere grad af forståelse og abstraktion, så handlekraften i forhold til komplekse situationer med matematik øges for den enkelte. It skal inddrages.

Under arbejdet skal eleven være aktiv, og der skal inddrages alsidige læringsaktiviteter i undervisningen.

Undervisningen skal sikre, at eleven vedbliver at være nysgerrig og undersøgende ift matematik og fagets anvendelsesmuligheder.

Obligatorisk evaluering i perioden

National test i slutningen af 8. klasse
Folkeskolens Prøve i matematik uden hjælpemidler i slutningen af 9. klasse
Folkeskolens Prøve i matematik med hjælpemidler i slutningen af 9. klasse
Folkeskolens Prøve i mundtlig matematik i slutningen af 9. klasse (udtræksfag)

Bekymring

Har du brug for råd og vejledning til din undervisning i forhold til nogle af eleverne, kan du søge det hos skolens matematikvejleder. Det er vigtigt, at I får analyseret problemstillingen, udarbejdet en handleplan og evalueret efter en periode. Vær opmærksom på, at du som lærer har pligt til at handle, hvis der er grund til bekymring.

I et rådgivningsforum på skolen vil du og forældrene kunne søge yderligere vejledning samtidig med, at I laver fremtidige aftaler. Det samme gælder for et samarbejde med skolens UU-vejleder.

Gode links

EMU Danmarks læringsportal

Materialeplatformen